ČAS NA ZÁSADNÚ ZMENU

Tézy do diskusie o zlepšení vyhliadok Slovenskej republiky na lepšiu budúcnosť v dohľadnom čase 

Foto TASR
Dátum 10.06.2019

1. Vypracovať interne aj externe zameranú Štátnu doktrínu SR v národnom kurze (konceptuálnu víziu s jasným vektorom a faktorom smerovania SR), následne Komplexnú koncepciu rozvoja SR (v súlade s tézami Štátnej doktríny SR), ktorá sa podľa administratívno-metodických, technicko-ekonomických a územno-priestorových požiadaviek jednotlivých rezortov premietne do Stratégie rozvoja SR (zo zákona) ako územno-technického podkladu pre vypracovanie Koncepcie územného rozvoja SR (zo zákona), ktorá ako územnoplánovacia dokumentácia so záväznými a smernými časťami komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu v priestore a čase, zohľadňujúc ekonomickú náročnosť a efektívnosť;

2. Obnoviť suverenitu SR, s transformáciou jej  hospodárstva tak, aby sa jej prírodné zdroje, pôda, výroba, obchod, služby a kultúra  postupne dostali v maximálne miere do vlastníctva štátu alebo schopných a proslovenských občanov SR, platiacich riadne dane v SR, v ktorej individuálne práva budú zosúladené s právom spoločného záujmu občanov SR. Štát nemá byť „motorom“ spoločnosti, ale len jeho organizátorom v nevyhnutnom (delegovanom) rozsahu, podporujúcim osobnú iniciatívu v súlade so zákonom,  rešpektujúcim princíp subsidiarity a v primeranej miere princíp solidarity. Štát musí presadzovať osobnú zodpovednosť u každého  dospelého  zdravého jedinca za svoj intelektuálny, sociálny a ekonomický stav;

3. Zabezpečiť vysokú odbornú a etickú úroveň dvojkomorového alebo dvojzložkového zákonodarného orgánu SR (NR SR) poslancami s vekom nad 40 rokov, s ukončeným riadnym vysokoškolským vzdelaním na klasických univerzách alebo vyšších odborných školách, s odbornou praxou v odbore min. 15 rokov. NR SR by malo tvoriť 60 poslancov z jednotlivých nižších volebných obvodov (okresov) a 60 poslancov zo 4 vyšších volebných obvodov (krajov) tak, aby v NR SR boli prítomný vysoko kvalifikovaní odborníci zo všetkých rezortov (celkom 120 poslancov). Voličmi do NR SR by mali byť občania SR od 21 rokov s ukončeným úplným základným vzdelaním. Neumožnime v NR SR pôsobiť tárajúcich pozérskych nedoukov, psychológov, sociológov, manažérov a politológov z pa-univerzít, schopných brblať do všetkého bez potrebných užitočných odborných znalostí;

4. Ustanoviť zákonom, aby ministrom rezortu vlády SR a štátnym tajomníkom mohli byť len absolventi riadneho štúdia na tradičných univerzitách a s odbornou praxou v príslušnom rezorte min 12 rokov. (Amatéri vo vláde spôsobujú viac škôd ako úžitku.);

5. Zastaviť rozkladné pôsobenie v štáte na všetkých šiestich  prioritách riadenia spoločnosti (silová, biologická, finančná, ideologická, chronologická a metodologická), vedúcich k všeobecnému úpadku a následne k totálnemu ovládnutiu bezduchých más úzkou skupinou svetovlády chtivých samo-vyvolených „globalistov“;

6. Preskúmať vhodnosť súčasného územno-správneho členenia SR a organizovania štátnej správy a samosprávy, t.j. či ponechať terajší stav, alebo vytvoriť iný počet krajov a okresov, alebo zrušiť okresy a kraje a zriadiť 16 tradičných regionálnych žúp s vytvorením 1. stupňa štátnej správy v strediskových obciach- mestách, s dopadom na organizovanie volieb. Štát má byť  organizovaný pre občanov a nie naopak;

7. Podriadiť Slovenskú národnú banku (SNB) výlučne slovenskej jurisdikcii, menovať jej guvernéra zložením prísahy o vernosti SR do rúk prezidenta SR (nie ECB) a vymaniť ju z dolárového otroctva;                                                

8. Znižovať postupne verejný dlh, dopracovať sa čo najskôr k vyrovnanému štátnemu rozpočtu, zvýšiť transparentnosť spravovania verejných financií, spriehľadniť podnikateľské prostredie a odstrániť „mafianizáciu“ ekonomiky. Neumožniť vývoz kapitálu. Lobing ako druh korupcie zákonom zakázať;

9. Zmeniť daňový a odvodový systém na podporu efektívneho podnikania v medziach zákona a v prospech hospodárskeho rastu SR a tým aj rastu životnej úrovne jej obyvateľov. Zrušiť DPH a obnoviť progresívnu daň. Ustanoviť minimálnu všeobecnú hodinovú hrubú mzdu na 4 eurá, pre odborné činnosti vyžadujúce riadne ukončené stredné odborné školy na min. 6 eur a pre odborné činnosti vyžadujúce riadne ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie (na tradičných univerzitách) na min. 8 eur. Zaviezť do praxe  povinnosť  pravidelných atestácií o doplňovaní a zvyšovaní odbornosti už od nástupu do prvého zamestnania počnúc, predovšetkým vo verejnej správe;                                                       

10. Zaviezť povinnosť pre všetky fyzické a právnické osoby, zarábajúce alebo podnikajúce na území SR, zriadiť si podnikateľské a zárobkové kontá len v určených štátnych bankách SR, čím sa najskôr zabráni daňovým únikom a finančným machináciám. Zakázať nekontrolovaný vývoz kapitálu;                                                                   

11. Zrušiť finančnú podporu štátu na také činnosti, ktoré nevytvárajú hodnoty, nie sú pre štát nevyhnutne potrebné, ale neprimerane spotrebúvajú financie štátu. Špekulatívne podnikanie na úkor štátu a tretích osôb pokladať za protizákonné. (Treba dôsledne odpojiť politické, ekonomické a kultúrne „pásomnice“ od finančných tokov v štáte);

12. Zoštátniť, znárodniť, či reprivatizovať s 51% účasťou štátu naše pôvodné banky, strategické a energetické podniky a vodné hospodárstvo. Pretransformovať Ministerstvo hospodárstva SR na kľúčový a nadradený vysokoodborný rozvojový (prognostický) rezort v štáte. (Ako hospodárime, tak sa máme);

13. Uzákoniť politickú činnosť len pre štyri politické strany v národnom kurze a to stredo-pravým konzervatívcom a liberálom a stredo-ľavým konzervatívcom a liberálom a tak ukončiť „balet“ strán v parlamente a v zastupiteľstvách na nižších úrovniach. Neumožniť extrémne profilovaným politickým stranám pôsobiť v SR (komunizmus, nacizmus, fašizmus, liberalizmus a us-demokratizmus). Rovnako je potrebné ukončiť aj moc rodinných klanov (nepotizmus) vo verejnej správe, prispôsobivých akémukoľvek politickému systému s cieľom byť neustále v „balíku“. (Súčasné "štandardné" strany svojou politickou neschopnosťou, nahlúplymi sloganmi a arogantnou samoľúbosťou ohrozujú demokraciu.);

14. Uzákoniť ústavné právo občanov na iniciatívu a referendum na všetkých úrovniach, ktorého výsledok v súlade so zákonom bude záväzný pre dotknuté ustanovizne (pravá demokracia);

15. Uzákoniť ústavné právo občanov odvolať poslanca na ktorejkoľvek úrovni (miestnej, krajskej, parlamentnej) počas volebného obdobia, za bezdôvodné neplnenie poslania svojho mandátu a za preukázané zneužitie svojho postavenia a právomoci verejného činiteľa, ak to referendom v príslušnom volebnom obvode odhlasujú  voliči. Takéto zrovnoprávnenie občanov ako zamestnávateľov politikov s politikmi ako zamestnancami občanov spôsobí, že o veciach štátu, mesta a obce bude rozhodovať občanov politik. (Neumožniť súbežnosť viacerých poslaneckých mandátov, lebo to mení službu verejnosti na biznis.); 

16. Zoštíhliť, zefektívniť, odborne a eticky posilniť verejnú správu, s dôrazom na zvýšenie transparentnosti v jej činnosti. (Zabezpečiť občiansku kontrolu nad  sčítaním hlasov a konečným verdiktom volieb);  

17. Obnoviť činnosť Úradu pre verejnú službu (UVS), ktorý očistí verejnú správu (štátna správa, samospráva, verejnoprávne korporácie) od nastrčených a neschopných úradníkov zo straníckych štruktúr, podnikateľských a rodinných klanov a zabezpečí návrat úradníkov s vysokou profesionalitou. Ich výber musí prebiehať len na základe prirodzených schopností a nadania, bez ohľadu na vieru, pôvod a národnosť;

18. Uskutočniť rozsiahlu reformu v justícii a prokuratúre, ktoré patria medzi najproblémovejšie odvetvia v štátnom zriadení, s dopadom na ústavnosť štátu a jeho rozvoj, urobiť poriadok v pojmoch a odstrániť vágnosť v zákonoch. (Boj s korupciou a vykonateľnosť práva musia byť „posvätné“);

19. Obmedziť imunitu ústavných činiteľov a sudcov na potrebné minimum. Nik nesmie byť nad zákonom ;

20. Podporovať štátom stredné a malé (rodinné) podnikanie zriadením štátnej živnostenskej a rozvojovej banky aj s poradenskou podpornou službou. Postupne vyprevadiť zo štátu niektoré cudzie podnikateľské reťazce a vytvoriť priestor slovenským podnikateľom. Očistiť podnikateľské prostredie od parazitických „nabalovačov“. (Nebudeme sa predsa dívať spoza plota  na cudzích podnikateľov na našom území);

21. Uzákoniť povinnosť pri realizácii štátnych aj neštátnych investícií nad stanovenú hranicu (500 tis. Eur), plánovaných v súlade s platnou ÚPD, aby im predchádzala verejná anonymná urbanisticko-architektonicko-technická súťaž, s vyhodnotením nezávislou odbornou porotou. Akákoľvek  investícia nad 2 mil. EUR s finančnou podporou štátu (aj z eurofondov) musí pred vydaním súhlasov prejsť najprv štátnou expertízou; 

22. Zverejňovať dôsledne akúkoľvek subvenciu zo štátneho rozpočtu a zvlášť z fondov EU (verejná kontrola) konkrétnym právnickým a fyzickým subjektom s uvedením aj zdôvodnením na akú činnosť  a s odpočtom ich efektívneho využitia v prospech verejného záujmu;

23. Oživiť výstavbu štátnych bytov pre mladé rodiny (bude viac detí), staršie manželstvá (kondomináty) a sociálne slabšie pracujúce skupiny obyvateľstva  ako súčasť štátnej politiky;

24. Zabezpečiť potravinovú sebestačnosť štátu v maximálne možnej miere (je to strategická nevyhnutnosť), zakázať zaberanie poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu na nepôdohospodárske podnikateľské účely, okrem strategických investícií v záujme štátu (aj to len v nevyhnutnom prípade s náležitým zdôvodnením) a zakázať GMO plodiny. Sprísniť kontrolu kvality domácich aj dovážaných (nie len) potravín. Pôdny fond treba  odobrať špekulantským podnikateľom a odovzdať schopným domácim hospodárom (farmárom);

25. Ustanoviť pravidlá pre verejnoprávne a nezávislé médiá (TV, RO, periodickú tlač, tlačové agentúry) na zabezpečenie plného a objektívneho spravodajstva o dianí doma a vo svete. Naše prevažne jednofarebné médiá nás o dianí vo svete buď neinformujú, alebo informujú zámerne skreslene a keď sa to hodí zosmiešňujú alebo rafinovane rozoštvávajú a nepodstatnými hlúposťami odvádzajú pozornosť od vecí dôležitých, teda manipulujú. Médiám treba zabrániť ovplyvňovať alebo priamo robiť politiku na území SR. Predovšetkým je žiaduce z nich odstrániť okupačno-informačnú propagandistickú bariéru, ktorou sa uskutočňuje koordinovaná politika v záujme cudzích mocností;

26. Zriadiť zákonom na ochranu práv a právom chránených záujmov občanov SR nezávislú Slovenskú národnú inšpekciu (občiansku kontrolu) s primeraným počtom inšpektorov, s posilnenými právomocami, vlastnými laboratóriami a skúšobňami, pod ktorú prejdú všetky rezortné inšpekcie, s vymenovaním jej ústredného riaditeľa prezidentom (nie rezidentom) SR. Štát sa musí zbaviť nadbytočného dirigizmu a vytvoriť priestor pre nezávislú kontrolu dodržiavania zákonnosti;

27. Zriadiť na určité obdobie Špecializovaný vyšetrovací úrad (ŠVÚ) s nadštandardnými právomocami a so schopnými a skúsenými odborníkmi, zameraný na dôsledné vyšetrenie spôsobu a dôsledkov divokej privatizácie, tunelovania podnikov a  inštitúcií, daňových podvodov a únikov, korupcie, machinácií s majetkom štátu, budovania predraženej infraštruktúry z verejných zdrojov, zmanipulovaných tendrov, neopodstatnene vysokých platov a „zlatých padákov“ vo verejnej správe. Zistené porušenie zákona neodkladne odstúpiť prokuratúre. (Skonfiškovať štátom majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom.);

28. Vymaniť kultúru (predovšetkým podporovanú štátom) od vplyvov potláčajúcich  národnú hrdosť, národné vedomie a tradície a od tzv. kultúry rozkladajúcej um, vôľu a morálku spoločnosti. Do spoločnosti treba vrátiť kultúru podporujúcu zodpovednosť, priateľstvo, lásku, súcit, radosť, romantiku, nehu, rešpekt a úctu k tradíciám a hlavne ju poslovenčiť. Umožniť revolučným a liberálnym umelcom podnikať na „vlastnej nohe“ a oslobodiť ich od závislosti na financiách vo verejnej správe. Šoubiznis a profišport do kultúry nepatria. Verejnoprávne médiá treba zbaviť politického krasorečnenia, v ktorom sa etika rozplýva v pochybnej estetike a morálka sa stáva len otázkou vkusu.);                                                                      

29. Navrátiť do škôl na všetkých stupňoch zameranosť na silu myslenia, pragmatickú kreatívnosť, efektívnosť tvorcov nových ideí, na  výučbu zručnosti (remesiel), etiky (morálky) a patriotizmu (vlastenectva). Je nevyhnutné zvýšiť hybnosť a fyzickú zdatnosť mládeže. (Treba zvrátiť devalváciu vzdelania a remesiel.);   

30. Zabezpečiť preklady do slovenčiny na všetky pozoruhodné vedecké a  populárno-vedecké, historické, literárne a umelecké diela v knižnom, filmovom alebo počítačovom (internet) vydaní, za účelom informovanosti a vzdelávania čo najširších vrstiev národa a kultivácie slovenského jazyka ;

31. Preniesť zo SAV časť vedecko-výskumných činností na akademickú pôdu univerzít, znížiť jej stav zamestnancov na potrebné minimum a zo strany štátu podporovať len taký výskum, na ktorom má štát záujem, má na Slovensku tradíciu a má perspektívu  z hľadiska  materiálno-technických predpokladov SR;

32. Zreorganizovať, zefektívniť a ozdraviť (zbezúplatkovaniť) systém zdravotnej starostlivosti o občanov SR. Vymaniť komplexnú medicínu z medicínsko-farmaceutického vplyvu; 

33. Trvať navzdory liberálnym tlakom na tom, aby základným pilierom štátu ostala klasická rodina, do ktorej treba navrátiť matku. Zvýšiť štátne príspevky pracujúcim matkám - rodičkám na výchovu detí a zriadiť dostatok zariadení predškolského veku. Umiernene pestovať kult madony s dieťaťom ako symbol materstva a zmysel tradičného manželstva; 

34. Zabezpečiť vidieku (obciam a mestečkám) zamestnanosť, rozvoj a dôstojnosť. Vidiek je zdrojom remeselnej zručnosti, technickej tvorivosti a prameňom aj pilierom národnej identity;

35. Chrániť nekompromisne a dôsledne životné prostredie v SR, minimalizovať dôsledky klimatických zmien zapríčinených nezodpovednou ľudskou činnosťou a ľahostajnosťou k jej dôsledkom;

36. Zvýšiť  štátnu subvenciu na ochranu kultúrneho a industriálneho dedičstva, ako dôkazu celistvosti našej kultúrno-historickej a civilizačnej vyspelosti v dejinných etapách vývoja Slovenska ako súčasti Európy;

37. Odhaľovať a nekompromisne trestnoprávne stíhať rafinované rozkladné spôsoby na destabilizáciu oficiálneho politicko-spoločenského smerovania štátu v súlade s Ústavou SR a nadväznými zákonmi. Zakázať na území SR činnosť všetkým nevládnym inštitúciám, financovaných zo zahraničia;

38. Eliminovať v spoločnosti v maximálnej miere vplyv síl, ktoré pôsobia proti zvykom, tradíciám a kresťanskej morálke národa a svojim prehnane materialistickým zameraním, chytráckym a nekorektným podnikaním a tým aj nezaslúženým obohacovaním sa na úkor ostatných, podlamujú kultúrne a civilizačné napredovanie SR. Zabezpečiť vysokú životnú úroveň pre všetkých občanov štátu, nie len pre "samo-vyvolených" na úkor ostatných!);

39. Nastaviť parametre fungovania štátu tak, aby rozdiely v majetnosti jeho občanov sa nezväčšovali ale zmenšovali. Každý kto poctivo pracuje a nešpekuluje v rozpore so zákonom sa musí mať primerane dobre. Treba prijať účinný zákon neumožňujúci žiť v produktívnom veku bez práce a užívať si nečinnosť, ktorá nakoniec nutká biedu milovať na náklady štátu;

40. Vybudovať silnú obrannú, dobre vyzbrojenú a vycvičenú ľudovú armádu (je spoľahlivejšia a lacnejšia) s povinným jednoročným výcvikom mužov aj žien (zdravotníctvo, proviant, logistika), nepodliehajúcu veleniu agresívneho NATO a zriadiť ľudové gardy pre mimoriadne situácie, primerane vybavené technikou;

41. Rozvíjať na najvyššej geopolitickej úrovni spoluprácu s historicky príbuznými slovanskými národmi (Od V4 cez V6 po V10) na podporu umu, vôle a ducha slovanstva a zachovania slovanskej civilizácie. (Keďže západ sa mení na civilizáciu islamsko-judaistickú, ako v Španielsku pred reconquistou.);

42. Naše zotrvanie v zjednotenej Európe treba podmieniť len v rámci EN - Európy národov, pokiaľ ostane nezávislou, kultúrno-civilizačne tradicionalistickou, vystúpi z agresívneho NATO a vybuduje si vlastný účinný obranný systém a partnerské vzťahy založené na rešpekte a spolupráci. Spolupracujme v rámci EN na vytvorení užšieho hospodárskeho spoločenstva stredoeurópskych štátov SEHS (CZ,SK,HU,AT?,HR,SL,SR, BG,ME,MK) na podklade vzájomne výhodného kultúrno-ekonomického prospechu a mimo globalizačných snáh. Je čas rozhodnúť sa do akého alebo ktorého sveta chceme patriť. Lebo ten tzv. západný svet podľahol samoľúbosti, upadol do blahobytného hedonizmu (konzumu a zábavy) a bez duchovného rozmeru sa v úzkosti rozkladá z vnútra aj z vonka do chaosu. (Ukazuje sa, že ľudstvo potrebuje povzbudivý, transcendentne založený a imanentne sa prejavujúci „súradnicový systém“, podľa ktorého sa intelektuálne, emocionálne a existenciálne orientuje.);

43. Nedovoliť medzinárodnej oligarchii (liberastom), bažiacej po dominancii na Zemi, nás vtiahnuť do vojen proti terorizmu a do „farebných“ revolúcií, ktoré sama plánuje, pripravuje a spúšťa, aby pod heslom globalizácie (pred tým internacionalizmus) mohla kdekoľvek a komukoľvek na Zemi spraviť čokoľvek a bez možnosti sa tomu beztrestne vzoprieť. Bráňme našu dedovizeň  a naše rodiny pred touto demokratúrou, nepusťme si eu-komisárov či us-emisárov  s ich prisluhovačmi pod kožu a pred migráciou neprispôsobivých kultúrne odlišných „barbarských“ etník z iných kontinentov, organizovanou  zlovôľou, rovnajúcou sa sprisahaniu proti Európe!);                                                           

44. Presadzovať v zahraničnej politike konfederáciu necentralizovanej a primerane zharmonizovanej Európy národov (EN), ako to pôvodne plánovali CH. de Gaulle, De Gasperi a K. Adenauer. Zvážiť naše zotrvanie v EU a NATO, založených síce na pozitivistickej propagande ale pri súbežnom zahmlievaní medzinárodného klientelizmu s koristníckou korupciou. EN musí byť nezávislá, vynaliezavá, etická, sociálna, ekologická a hlavne tradicionalistická, bez akéhokoľvek vplyvu veľmocí. Spolupracujme v rámci EN so všetkými neagresívnymi demokratickými štátmi na Zemi. Nedovoľme samo-vyvoleným „liberastom, siorastom, globrastom či mulkultrastom“ salámovou metódou vytvoriť z Európy územie nemysliaceho, nesvojprávneho, dezorientovaného a manipulovateľného davu, ktorý sa chystajú  znevoľniť. (Nepripusťme návrat stredoveku s diktatúrou dogmatickej ideológie, vlády zväčša hrabivej a záhaľčivej šľachty a so zotročenými nevoľníkmi);

45. Oslabiť diplomatické styky s administratívami štátov, ktoré vo svete systematicky vykonávajú a podporujú agresie voči suverénnym štátom alebo národom bez oficiálnej podpory OSN, miešajú sa do ich vnútorných záležitostí a napomáhajú aplikovať orwellovskú (G.Orwell, 1903-1950) “Farmu zvierat“ (prešibané svine držiace na obojku dobermanov spolu zdierajú ostatné zvieratá na farme, teda nový svetový poriadok);                                                                                                

46. Neumožniť veľmociam, aby ich vzájomné miešanie sa do vnútorných záležitostí po svete prebiehalo aj na našom území. Zahraničnú politiku SR presadzovať predovšetkým proslovenskými (proslovanskými) tradicionalistickými silami v záujme SR;

47. Vypracovať dôsledný postup krokov na zrealizovanie programu podľa týchto téz v horizonte jedného volebného obdobia, t.j. 4 roky (lepšie by bolo 5 rokov) a vytvoriť podmienky pre návrat krajiny jeho autochtónnemu národu, s rešpektovaním prispôsobivých národnostných menšín. Podarí sa to len vtedy, ak sa všetky pronárodné sily obetavo spoja pod jednu zástavu, s vytvorením priestoru pre zmysluplný a disciplinovaný dialóg (nie súťaž monológov) a budú zodpovedne a racionálne konať;

48. Ustanoviť mechanizmus, ktorý ochráni verejnosť pred mentálnymi psychopatmi, pozérskymi dobrodruhmi a politickými vekslákmi s líškavou pronárodnou rétorikou (samo-vyvolení mesiáši národa), túžiacimi len po sláve a moci bez reálnej schopnosti pracovať na rozvoji štátu vedúceho k všeobecnej prosperite jeho občanov!   

                                                                                                                                                                Poznámka: Rozkrádanie eráru, klamstvo, nekompetentnosť, korupcia, klientelizmus, protekcionárstvo, nepotizmus, úpadok školstva, kultúry, zdravotnej starostlivosti, verejnej správy, nekvalitný tovar v obchodnej sieti a stúpajúce napätie v spoločnosti nadobudli na Slovensku už také rozmery, že národ by mal pouvažovať, či nenastal čas na zásadnú zmenu. Aký vývoj čaká SR, keďže ekonomická konjunktúra štátu (sveta) zdá sa prešla zenitom a v spoločnosti sa udomácňuje etický „dekonštruktivizmus“? Bolo by veľmi prospešné pre štát, keby jeho vrcholné orgány boli v rukách preukázateľne schopných, morálne zdatných a autonómne mysliacich aj konajúcich odborníkov, a začali fungovať tak ako by mali!

(jún 2015)                                

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.