ČASOVANÁ BOMBA

Rómska otázka pre nečinnosť politických elít prerástla do ťažko riešiteľného problému

Foto KRISTIÁN MAJZLAN
Dátum 02.10.2017

Jedným z najzávažnejších problémov dnešného Slovenska je otázka postavenia, aktivít a budúcnosti rómskeho etnika, pre ktoré je okrem iného charakteristická vysoká miera nezamestnanosti, na naše pomery rýchly nárast populácie, kriminality a zneužívania štátnej sociálnej pomoci, čo z tejto skupiny robí tú najproblematickejšiu zložku obyvateľstva. Z pohľadu zdrojov, ktorými naša spoločnosť disponuje, ako aj zabezpečenia vnútornej bezpečnosti, sociálnej stability, sociálneho zmieru a budúcnosti krajiny a jej obyvateľstva otázka riešenia postavenia a života rómskych komunít naberá na aktuálnosti a intenzite a ako taká sa stáva prioritne otázkou politickou.

Hrozba otvorených konfliktov

Dnes už nijaký súdny človek na Slovensku nemôže bagatelizovať závažnosť rómskej problematiky. V dôsledku demokratickej transformácie Slovenska a pre nečinnosť, resp. neochotu vládnucich politických elít a kompetentných štátnych orgánov ponúknuť jej efektívne riešenie prerástla do polohy v súčasnosti ťažko riešiteľného problému. Celkom prirodzene sa natíska otázka, či je ešte možné riešiť ho štandardnými metódami, alebo či je nevyhnutné prijímať mimoriadne opatrenia ako reakciu na neštandardnú situáciu a stav, v ktorom sa rómske komunity (s výnimkou tých nemnohých, ktorí sa úspešne adaptovali na nové sociálno-politické a ekonomické prostredie) v súčasnosti nachádzajú. Nikto nepochybuje o tom – a realita nám to denne potvrdzuje – že situácia, v ktorej sa drvivá väčšina rómskej populácie dnes nachádza, je alarmujúca a naďalej neudržateľná. Ak sa v najbližších rokoch nevypracujú a následne aj nezrealizujú potrebné systémové opatrenia, hrozí, že doteraz zaznamenávané ojedinelé protesty, incidenty a vyostrené prejavy nepriateľstva medzi časťou daného etnika a väčšinovými zložkami obyvateľstva môžu vyústiť do otvorených a masovejších konfliktov, ohrozujúcich stabilitu štátu a spoločnosti.

Sociálna sopka

Na jednej strane pochopiteľné a nevyhnutné sebaobranné reakcie občianskych zložiek obyvateľstva, na strane druhej početné skupiny nespokojných, frustrovaných a nenávisťou (závisťou) zožieraných príslušníkov rómskych komunít nerešpektujúcich zákony a pravidlá právneho štátu a občianskeho spolunažívania, beztrestne drancujúcich obydlia, záhrady, obchody, lesy a polia nachádzajúce sa v ich dosahu. Bolo by nesprávne a zo strany kompetentných subjektov aj nezodpovedné takýto náčrt našej budúcnosti považovať za šírenie poplašnej správy, resp. za prejav ničím nepodložených prognostických konštrukcií. V skutočnosti je to realistický obraz možného budúceho vývoja a stavu mnohých regiónov Slovenska, realistická prognóza, ktorá už dnes v niektorých oblastiach našej krajiny nadobúda reálne kontúry. Vážnosť problému priamo potvrdil aj bývalý prezident SR I. Gašparovič vo svojom prejave prednesenom v NR SR 11. júna 2014, kde upozornil, že „tzv. rómsky problém je pre spoločnosť časovaná bomba“, resp. máme čo do činenia s driemajúcou „sociálnou sopkou“, ktorej výbuch je len otázka času. Nevieme presne určiť, kedy nastane, ale s istotou môžeme povedať, že ak sa nezmení doterajší neúčinný prístup zodpovedných orgánov k riešeniu rómskej problematiky, určite k nemu príde.

Potreba dlhodobej stratégie

Hrozí, že ojedinelé protesty, incidenty a vyostrené prejavy nepriateľstva medzi časťou daného etnika a väčšinovými zložkami obyvateľstva môžu vyústiť do otvorených a masovejších konfliktov, ohrozujúcich stabilitu štátu a spoločnosti.

Predpokladom a nevyhnutným teoretickým východiskom zamedzenia takéhoto scenára vývoja je potreba vypracovania vedeckej analýzy, ktorá by objektívne a komplexne zmapovala doterajšie riešenia daného problému, efektivitu použitých metód a prostriedkov, ako aj výsledky realizácie a dôsledky na životy a postavenie rómskej populácie. Len takáto, odborne a vedecky fundovaná, od politických a straníckych záujmov a cieľov očistená dlhodobá stratégia sa môže stať východiskom systémového a zároveň aj racionálneho návodu, ako riešiť tento ľudsky, morálne, kultúrne, sociálne a politicky zložitý a výbušný problém. To si však vyžaduje skutočne otvorený, nesentimentálny a kritický prístup všetkých zainteresovaných k témam a otázkam súvisiacim s rómskym etnikom. Najdôležitejšími aktérmi v tomto úsilí sú nositelia štátnej a sčasti aj samosprávnej moci, disponujúci adekvátnymi politickými, legislatívnymi, organizátorskými a ekonomickými prostriedkami na vypracovanie a realizáciu úspešných a pre všetky strany prospešných riešení. Na to je však nevyhnutná určitá miera politickej odvahy zainteresovaných aktérov, prejavujúca sa v snahách ísť aj proti doterajším konformným a zabehaným, z pohľadu stanovených cieľov a plánovaných dôsledkov však neúčinným riešeniam, odvaha prijímať aj nepopulárne opatrenia, ktoré v očiach prevažnej väčšiny rómskeho obyvateľstva, početných ľudskoprávnych organizácií a bruselskej administratívy môžu vyzývať kritické ohlasy a odmietavé stanoviská.

Bez zábran

Aj pre tento prípad platia slová teoretika Tonyho Judta, prezentované v jeho práci Intelektuál v dvadsiatom storočí, kde píše, že „... v ére autocenzúry a konformity treba požadovať, aby sme i nepríjemné otázky preberali otvorene a bez zábran“. To je to jediné správne a zároveň aj odvážne východisko pomenovania reálneho stavu a následného prijímania skutočne objektívnych a systémových riešení zameraných na oblasť života a postavenia rómskych komunít. Nevyhnutným predpokladom nachádzania a realizácie takýchto riešení je principiálnosť a koncepčnosť v napĺňaní základných téz prijatého programu a stratégie pri riešení danej problematiky. V praxi to znamená dôsledne sa pridržiavať stanovených cieľov a zvolených metód a prostriedkov, nepodliehajúc pri tom tlakom záujmových skupín, momentálnym náladám, postojom a parciálnym záujmom vonkajších a vnútorných oponentov. Takýto postoj si vyžaduje vysokú mieru odhodlania vydržať v nastúpenej ceste, neustupovať pred ťažkosťami, stáť pevne na zvolenej taktike a dohodnutých postupoch. Dôležitým predpokladom systémového riešenia rómskeho problému je presvedčenie štátnych aktérov o jeho závažnosti a dôležitosti, presvedčenie o tom, že z celého množstva problémov rôzneho druhu je práve otázka postavenia a aktivít rómskych komunít na dnešnom Slovensku tá prioritná.