MATOVIČOVA KOALÍCIA SCHVÁLILA, ŽE KAŽDÝ NÁVŠTEVNÍK REŠTAURÁCIE BUDE MUSIEŤ NAHLÁSIŤ SVOJE ÚDAJE

Úrady verejného zdravotníctva budú môcť nariadiť podmieňovanie vstupu do prevádzok registráciou osobných údajov osôb. To má pomôcť pri trasovaní kontaktov.

Foto TASR/MARTIN BAUMANN
Dátum 14.10.2020

BRATISLAVA 14. októbra (TASR/extraplus.sk) - Nezrovnalosti v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v boji s pandémiou nového koronavírusu sa odstránia. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Vyjasní sa tak postavenie nariadení ÚVZ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), podmienky nadobudnutia ich účinnosti a publikácie. Zároveň sa zavedú nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Poslanci o novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Hlasovaním poslanci ukončili mimoriadnu schôdzu.

HLASOVANIE POSLANCOV NR SR NÁJDETE TU: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=44501

Právna úprava po novom hovorí, že ak je opatrenia potrebné nariadiť na celom území SR, jeho určitej časti alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich ministerstvo zdravotníctva, ÚVZ alebo RÚVZ všeobecne záväzným právnym predpisom. Ten sa bude označovať ako vyhláška a nadobudne platnosť vyhlásením v plnom znení vo Vestníku vlády SR. Úrady budú musieť zabezpečiť zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom, najmä na úradných tabuliach okresných úradov a obcí na dotknutom území, čo neovplyvní jej platnosť a účinnosť. Doteraz vydané opatrenia úradov verejného zdravotníctva ostanú v platnosti a účinnosti ešte 15 dní po dni vyhlásenia tejto novelizácie, ak ich orgán, ktorý ich vydal, nezruší skôr. Právna úprava tiež definuje, že "právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené".

Novela má tiež zaviesť nové právne nástroje na boj s pandémiou. Úrady verejného zdravotníctva budú môcť nariadiť podmieňovanie vstupu do prevádzok registráciou osobných údajov osôb. To má pomôcť pri trasovaní kontaktov. Rovnako budú môcť podmieniť aj vstup osôb na Slovensko ich registrovaním, vyplnením elektronického formulára na webe Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. A to na účel kontroly dodržiavania karantény či epidemiologického vyšetrovania. Upraví sa aj spôsob a doba možného nakladania a uchovávania údajov.

V zákone bude tiež definované, že pri ohrození verejného zdravia môžu úrady verejného zdravotníctva nariadiť používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok, karanténu osôb vstupujúcich na Slovensko, transport a jeho podmienky pri osobe s prenosným ochorením. Nariadiť budú môcť i dezinfekciu priestorov, prijímanie hygienických opatrení zamestnávateľom a podobne.
Zákon tiež vymedzí epidemiologické vyšetrovanie. Môžu ho vykonávať ÚVZ, RÚVZ a ďalšie orgány verejného zdravotníctva. Zisťovať sa ním majú okolnosti dôležité na vymedzenie ohniska nákazy, príčiny a spôsoby šírenia prenosných ochorení. Majú sa tak zistiť skutočnosti dôležité na prijatie protiepidemiologických opatrení.

Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) pribudnú kompetencie v oblasti poskytovania informácií obyvateľstvu a poskytovania súčinnosti orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Umožní im tiež využívať svoje informačné, komunikačné a sieťové technológie na účel plnenia ich úloh. Novelou sa upraví aj zákon o organizovaní verejných športových podujatí. Zákaz mať zakrytú tvár "spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim identifikáciu účastníka verejného športového podujatia" nebude platiť, ak pôjde o zakrytie tváre v zmysel povinnosti stanovenej opatreniami. Právna úprava nadobudne účinnosť dňom jej vyhlásenia.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.