MOCNÍ TOHTO SVETA

Planéte vládnu najrôznejšie nadnárodné štruktúry, pracujúce v utajenom režime​

Foto TASR/MICHAL SVÍTOK
Dátum 26.12.2022

Globálne riadenie sveta/planéty sa uskutočňuje neštrukturálne, to znamená, že zatiaľ neexistuje sformovaná „svetová vláda“, pričom na globálne riadenie slúžia najrôznejšie nadnárodné štruktúry. Cez ne sú štátne/miestne elity informované o zámeroch a procesoch globálneho významu, sú im vysvetľované ich úlohy, sú inštruované o zaradení ich štátov v koncepciách globálneho prediktora (GP). Slúžia na to oficiálne nadnárodné štruktúry ako OSN, EÚ, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) či Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). A slúžia na to aj neoficiálne rokovacie fóra, ako je Rímsky klub, Bilderberg, Trilaterálna komisia, Rada pre medzinárodné vzťahy, Výbor 300, Svetové ekonomické fórum (WEF) v Davose, Mníchovská bezpečnostná konferencia a ďalšie, a vari od roku 2005 aj GLOBSEC so sídlom v Bratislave.

Určitý problém je v tom, že tieto neformálne spolky pracujú v utajenom (neverejnom) režime. Utajovanie informácií im dáva nepomerne väčšiu moc nad tými, ktorí ich nemajú, ba dokonca pochybujú o tom, či vôbec existujú. Utajovanie však vedie k neistotám i domýšľaniu, ktoré ľudia blízki GP okamžite ohodnotia ako hoaxy či konšpiráciu – a majú takto ďalšiu výhodu. Zväčša ide o neformálne skupiny zložené z „mocných tohto sveta“, sú medzi nimi bývalí prezidenti, poprední biznismeni, predstavitelia centrálnych bánk (peňazomenci), tajných služieb, novinári, umelci, vydavatelia, vlastníci masmédií. Dostať sa na ich stretnutia sa dá iba na osobné pozvanie, z ich rokovaní sa nerobia zápisy, zverejnenie obsahu diskusií je zväčša zakázané.

Medzikresťanský dialóg

Rímsky klub založili v apríli 1968, teda po skončení Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965), ako organizáciu jednotlivcov, ktorí majú spoločný záujem o budúcnosť ľudstva a usilujú sa o „zmenu“ s cieľom prevziať a plniť časť výsledkov tohto vysokého cirkevného zhromaždenia. K najzásadnejším rozhodnutiam koncilu patrí medzikresťanský dialóg, ale aj dialóg s nekresťanskými náboženstvami, predovšetkým so židmi a moslimami, ako aj s neveriacimi, a nahradenie latinčiny národnými jazykmi pri bohoslužbe. Koncil sa stal prelomovým momentom v moderných dejinách katolíckej cirkvi, ktorá sa rozhodla otvoriť sa modernému svetu a vnútorne sa reformovať v zmysle svetovej vlády, dogmy o udržateľnom raste a ochrane chudobných. Rímsky klub je globálny think tank, ktorý na seba sústredil pozornosť sveta v roku 1972 prvou správou Medze rastu. Súčasný pracovný program klubu sú témy o zmene fungovania ekonomických systémov. Z vybraných uverejnených správ stoja za zmienku „základy digitalizácie spoločnosti a „ohlúpenie“ mladej generácie pomocou nových výučbových a vzdelávacích metód.

V „uniknutom dokumente“ sa uvádza, že „naša Európska komisia na čele Európskej únie sa stala skutočnou nadnárodnou vládou nad európskymi národmi, ktorých vplyv sa postupne vytráca, až sa úplne stratia a budú nahradené populáciou nového typu“, ako to navrhol jeden z veľkých vizionárov gróf Coudenhove-Kalergi.

Konferencia Bilderberg je označenie pre ročnú uzatvorenú konferenciu, na ktorú riadiaci výbor pozýva 120 až 150 osobností z Ameriky a Európy. Nazýva sa podľa mena hotela v Holandsku, v ktorom sa konalo koncom mája 1954 prvé stretnutie. Inicioval ho poľský politik, istý Joseph Retinger, pyšný na svoje anglosaské korene, v obave pred rastom „antiamerikanizmu“. Neoficiálna centrála Bilderbergu je na univerzite v holandskom Leidene. O pozvaní do Bilderbergu rozhoduje riadiaci výbor a každý rok sa obmieňa nielen zoznam pozvaných, ale aj miesto konania. Tradične tvoria jednu tretinu pozvaných politici a zvyšné dve tretiny osobnosti z oblasti finančníctva, priemyslu, odborov, vzdelávania a komunikácií. Na programe rokovania bývajú najmä otázky ako svet bez jadra, kyberterorizmus, Afrika, Rusko, financie, colná ochrana, americko-európske vzťahy, Afganistan a Pakistan, islam a Irán atď.

Mocipán číslo jeden

Vyšlo najavo, že skupina Bilderberg hrala zásadnú rolu pri vytváraní spoločnej európskej meny euro. Údaje o činnosti tejto tajomnej organizácie sú rozporuplné a ťažko dostupné, pričom je možné, že práve toto tajomné združenie svetových vodcov je „vládcom“ číslo jeden. Medzi zakladateľmi a členmi riadiaceho výboru sú mená ako spomínaný Retinger, holandský princ Bernhard, Peter Carington, istý čas generálny tajomník NATO, Bill Clinton, Margaret Thatcherová, Juan Carlos I., Tony Blair, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, pokiaľ ide o Rockefellerovcov, oni sami opakovane potvrdili, že sa zapojili do tajomnej komunity. Na uniknutých zoznamoch účastníkov sú mená Bill Gates, Angela Merkelová, šéf NATO Jens Stoltenberg, poľský prezident Aleksander Kwasniewski, grécky premiér Kostas Karamanlis, predseda EK José Manuel Barroso, minister obrany USA Donald Rumsfeld, so škandálmi spájaná hlava Svetovej banky Paul Wolfowitz, bývalý šéf ECB Jean-Claude Trichet, Česi Vladimír Dlouhý, Michael Žantovský, Jiří Pehe, Karel Schwarzenberg.

Jediným známym slovenským účastníkom Bilderbergu je Ivan Mikloš, bol na ňom dvakrát ako minister financií v druhej Dzurindovej vláde (2002 – 2006). „Do kontaktu s touto skupinou som prišiel tak, že ma najskôr pozvali prednášať o našich reformách, potom som bol pozvaný ako účastník,“ uvádza Mikloš. Na prvom stretnutí sa diskutovalo o rozširovaní EÚ a reformách, na druhom bola témou konkurencieschopnosť a lisabonská stratégia. Mikloš vysvetľuje, že utajovanie miesta stretnutí, ako aj priebehu diskusie má jediný dôvod: „Ide o to, aby ľudia mohli slobodne diskutovať, aby mohli hovoriť názory bez hrozby, že budú zverejnené.“

Stretnutia v Davose

Významné miesto pri „usmerňovaní sveta“ majú každoročné stretnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose, založené na platforme kognitívneho (poznávacieho, regulovaného) kapitalizmu, zvolávané od roku 1971. Každoročne v januári prichádzajú do Davosu lídri sveta, aby diskutovali o svete. Zakladateľom a výkonným predsedom WEF je Klaus Schwab, ktorý dostal od globálnych elít úlohu predstaviť „Veľký reset“, pričom „reset“ v princípe nie je „zmena“, ale „vynulovanie, zrušenie“. Schwab je autorom (resp. kryje skutočných autorov) knihy Štvrtá priemyselná revolúcia (2018), ale aj knihy COVID-19: Veľký reset (2020), a na tom základe je považovaný za autora projektu Veľký reset. Veľký reset chce presadiť „stará známa trojica“: Rothschild, Rockefeller a Svätá stolica (v roku 2020 bol v Davose aj kardinál Turkson, ktorý priniesol pozdrav od Františka).

Veľký reset je úzko prepojený na agendu OSN 2030, ktorá napr. pod pláštikom pomoci proti COVID-19 šíri v Južnej Amerike i v Afrike ideológiu LGBTI, potratov a eutanázie. Schéma je klasická: financie (pôžičky) sú podmienené prijatím určitých, nanajvýš „tolerantných“ legislatívnych opatrení. V konečnom dôsledku má ísť o totálnu biologickú, mentálnu a duchovnú transformáciu človeka. Schwab uvádza: „Štvrtá priemyselná revolúcia povedie k fúzii našej fyzickej, digitálnej a biologickej identity.“ Čiže, ide o vytvorenie akéhosi tvora homunkula – sen všetkých gnostických alchymistov, človeka stvoreného vedou a technikou, nezávislého od Boha a nemenných daností.

Zlúčenie mocenských centier

Zakladateľmi Trilaterálnej komisie, ako ďalšieho diskusného fóra, bol v júli 1973 David Rockefeller a popri ňom Zbigniew Brzezinski a Jimmy Carter. Cieľom komisie je „pomoc užšej spolupráci medzi kľúčovými vyspelými svetovými regiónmi, ktoré majú spoločné vodcovské povinnosti v svetovej sústave“. Činnosť tejto organizácie má byť pokusom o „zlúčenie štyroch mocenských centier: politického, finančného, intelektuálneho a duchovného s cieľom vytvorenia „svetovej ekonomickej sily, ktorá by prekonala moc politických vlád“.

Komisia sa skladá z troch teritoriálnych skupín (Amerika, Európa, Ázia) a predsedom Európskej skupiny je Jean-Claude Trichet, čestný guvernér Banque de France, bývalý prezident ECB. Medzi 170 členmi Európskej skupiny (je to strop, rozdelený na národné kvóty) sú aj traja muži zo Slovenska: Rastislav Káčer, dnes minister zahraničných vecí, Peter Lukeš, 26. najbohatší Slovák s majetkom 100 miliónov eur z realitného biznisu a herného priemyslu a Ivan Šramko, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska, v súčasnosti člen výkonného výboru komisie.

Jediným známym slovenským účastníkom Bilderbergu je Ivan Mikloš, bol na ňom dvakrát ako minister financií v druhej Dzurindovej vláde (2002 – 2006).​

Odpoveď na otázku, či je Trilaterálna komisia len diskusným kruhom autorít, ktoré diskutujú a o ničom nerozhodujú, nájdeme v stenografickom zázname z diskusie v Poslaneckej snemovni Českej republiky 7. mája 2014. Po tom, čo v diskusii o ukrajinskej kríze obhajoval poslanec Karel Schwarzenberg právo Ukrajiny brániť svoje hranice a územnú celistvosť, Jaroslav Foldyna ho obvinil z pokrytectva, keď v prípade Kosova schválil bombardovanie Srbska za to, že Srbsko nasadilo proti svojim občanom armádu a naopak, v prípade Ukrajiny opačne, schvaľuje nasadenie ukrajinskej armády proti svojim občanom. Na to reagoval Schwarzenberg šokujúcim vyhlásením, že bombardovanie Srbska bolo schválené hlasovaním na zasadnutí Trilaterálnej komisie, na ktorom sa osobne zúčastnil a bol proti. Doslovný citát: „Já jsem nikdy nepodporoval bombardování Srbska. Naopak, to si dobře pamatuju, těsně předtím, než to začalo, bylo zasedání Trilateral Commission ve Washingtonu a tehdy byli tři, bohužel, pouze tři přítomní, kteří se postavili proti plánu zahájit bombardování Srbska. To byl, budete se divit, Henry Kissinger, byl to nynější ministr zahraničí Království švédského Carl Bildt a potom jsem byl já v té diskusi. Bombardování Srbska jsem opravdu nepodpořil.“

Operácia Výmena

Toto Schwarzenbergovo vyhlásenie znamená, že stretnutia Trilaterálnej komisie nie sú čisto neformálne, že ide iba o výmenu názorov, a že v žiadnom prípade sa neprijímajú uznesenia. Toto vyhlásenie stavia do iného svetla aj informáciu z konca roka 2020, podľa ktorej „tajnou štrbinou“ unikol prejav predstaviteľa Trilaterálnej komisie z decembrovej konferencie v Bruseli, v ktorom sa hodnotia aktivity tejto skupiny od roku 1973.

V „uniknutom dokumente“ sa uvádza, že „naša Európska komisia na čele Európskej únie sa stala skutočnou nadnárodnou vládou nad európskymi národmi, ktorých vplyv sa postupne vytráca, až sa úplne stratia a budú nahradené populáciou nového typu“, ako to navrhol jeden z veľkých vizionárov gróf Coudenhove-Kalergi.

Konštatuje sa, že operácia Výmena, ktorá sa začala v plnom rozsahu v roku 2015 s cieľom premiestniť milióny migrantov na európsky kontinent do roku 2030, logisticky a finančne zabezpečená Európskou komisiou, európskymi vládami a nadnárodnými inštitúciami, bola narušená nezvládnutou prácou kolegov v štátoch V4. „Neschopnosť zvrhnúť Orbánovu vládu v Budapešti, ako aj odstránenie Kaczynského vo Varšave nás stáli nielen oneskorenie harmonogramu plánovaných zmien, ale aj veľké úsilie o odstránenie týchto potenciálnych ohnísk odporu. Preto dôrazne varujem našich kolegov vo Varšave a v Budapešti, aby čo najskôr napravili situáciu vzhľadom na blížiaci sa moment veľkého resetu a zmeny, ktoré s tým súvisia, ako sa to podarilo v Bratislave (voľby 2020) a, ako pevne verím, sa tak stane na budúci rok v Prahe (voľby 2021).

Operácia Pandémia COVID-19 vrátila iniciatívu tento rok späť do našich rúk. Okrem politického a ekonomického chaosu, ktorý nám, v kombinácii so sofistikovanými predvolebnými manipuláciami, ktoré viedli k odstráneniu Donalda Trumpa, pomohol upevniť situáciu a urobiť ďalší významný krok na našej ceste k úplnej kontrole planéty. Všetky predchádzajúce operácie, akými boli 11. september/World Trade Center a arabská jar, budú pôsobiť ako nevinné hry vo svetle začiatku Veľkého globálneho resetu.“

Koniec tradičnej rodiny

Ďalej sa uvádza, že „úplné označenie a registrácia všetkých obyvateľov bude dôležitým krokom k upevneniu sveta pod našou kontrolou. K tomuto úspechu okrem našej zdravotnej komisie (WHO) prispeli spriaznené lekárske korporácie a mladí kreatívci, ktorí uviedli celý Problém C-19 do života a spôsobili taký chaos, na ktorom môžeme vybudovať krásny nový svet.

„Egoistické túžby alebo podľahnutie nebezpečnému kresťanského kultu nahradí oslobodenie ľudí od minulých stereotypov. Klasická rodina na prvom mieste čoskoro prestane existovať a nahradia ju voľné variabilné zväzky bez pohlavnej ukotvenosti.“

Po znovuovládnutí mocenských pák vo Washingtone od januára budúceho roka (2021) budeme schopní účinne znovu spojiť naše sily a sústrediť sa na konečné riešenie nášho úhlavného protivníka, Putinovho Ruska“. „Až keď sa podarí zlomiť odpor v Moskve a na niektorých ďalších miestach, bude naše víťazstvo kompletné. Až keď národné štáty konečne zmiznú, budeme schopní účinne napredovať vo veľkej transformácii ľudstva a dokončiť ju tak, ako jej základy položili naši predchodcovia, ktorí boli schopní zorganizovať niekoľko ďalších zmien od Francúzskej revolúcie vrátane oboch svetových vojen, ktoré nás posunuli vpred do sveta humanity a pokroku. Až keď budú spiatočníci eliminovaní, bude čas na skutočnú prácu, ktorá bude znamenať úplnú premenu celého ľudstva, ako sme ho doteraz poznali. Egoistické túžby alebo podľahnutie nebezpečnému kresťanského kultu nahradí oslobodenie ľudí od minulých stereotypov. Klasická rodina na prvom mieste čoskoro prestane existovať a nahradia ju voľné variabilné zväzky bez pohlavnej ukotvenosti. Feministické a rodové hnutia sú len predvojom ďalekosiahlych zmien v najintímnejšej oblasti človeka, ku ktorým nové ľudstvo pod naším vedením neochvejne smeruje. Multikulturalizmus sa stane skutočnosťou, pretože miešanie kultúr je základom celého procesu.“

Tento „uniknutý dokument“ hovorí o procesoch, ktoré buď reálne prebiehali/prebiehajú, alebo ideovo/filozoficky zodpovedajú publikovaným cieľom niektorých vplyvných skupín v celosvetovom meradle.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.