POD TLAKOM DEVELOPEROV

Vajnorské referendum nie je volebná kampaň

Foto JURAJ ONDRUŠKA
Dátum 30.10.2018

Vajnory – kedysi slobodná vinohradnícka obec severovýchodne od Bratislavy, obklopená poľami – sú po desaťročia hrdou mestskou časťou Bratislavy. Je to príjemné a atraktívne miesto na život, kde sa ľuďom páči. Je preto prirodzené, že Vajnory sú nárazníkovou zónou tlaku developerov, ktorí sa s cieľom maximalizácie zisku neustále snažia zásadným spôsobom meniť charakter tejto mestskej časti. Jedinečnosť Vajnor treba chrániť! Ochranu vajnorských záujmov pred tlakom developerov by malo vo svojej prapodstate zabezpečovať vedenie mestskej časti. A tu nastáva problém. Vedenie mestskej časti za posledných 12 rokov síce „redukovalo a regulovalo“, ako sami radi hlásajú, ale v skutočnosti v tichosti podporovali procesy, ktoré budú mať vážne dôsledky na charakter Vajnor ako „dediny v meste“.

Neprimeraná výstavba

Dnes vieme, že niektoré rozvojové lokality Vajnor už pred neprimeranou výstavbou neuchránime. Avšak ešte stále je vysoká šanca zachrániť územie bývalého Vajnorského letiska na účel, o ktorom hovorí súčasný územný plán hlavného mesta – a to je šport, telovýchova a voľný čas pre všetkých Bratislavčanov. A tiež nedovoliť, aby sa zastavalo okolie najhoršej križovatky v Bratislave pri vajnorskom kruhovom objazde. To by malo fatálne následky pre Vajnorákov, ako aj dotknuté obce a mestské časti Bratislavy najmä z hľadiska dopravy a celkovej kvality života. Supermarket v dotyku s najhoršou križovatkou by totiž zabral územnú rezervu a plochu ochrannej a izolačnej zelene. Developerským chúťkam sa vzoprel miestny poslanec Ing. Juraj Ondruška, PhD., s tímom Vajnorákov, ktorí našli v sebe odvahu hájiť vajnorské záujmy.

Rozvojová mapa Vajnor spracovaná na základe urbanistických štúdií.​

Je zrejmé, že plochy rozvojových území v okolí Vajnor prevyšujú plochu stabilizovaného územia tejto mestskej časti. Územie bývalého športového letiska predstavuje stabilizovaný zatrávnený ekosystém, vedie cez neho biokoridor lokálneho významu a je domovom viacerých chránených druhov živočíchov. Je to prirodzená retenčná oblasť, ktorá stabilizuje spodné vody vo Vajnoroch. Okrem približne desiatky iných chránených živočíchov a rastlín zdokumentovaných v procesoch environmentálneho posudzovania tejto plochy v minulosti je domovom aj chráneného druhu európskeho významu – škrečka druhu cricetus cricetus. Okrem toho územie určené na výstavbu Technologického parku CEPIT je síce zatiaľ nezastavané, ale už dnes vieme, že stavba sa bude s vysokou pravdepodobnosťou realizovať. CEPIT má už zmenený územný plán a čaká už len na dostavbu diaľnice D4 a schválenie územného plánu zóny.

Zmena územného plánu

Tlaky developera na čo najrýchlejšiu realizáciu výstavby na letisku začali kulminovať práve v čase pred komunálnymi voľbami 2018. Nebyť občianskej reakcie vo forme prípravy referenda a informačnej kampane o úmysle začať realizáciu urbanistickej štúdie AUREX – Nové Vajnory, teda výstavbu pre 15-tisíc obyvateľov ešte pred zmenou územného plánu, Vajnoráci by sa to ani nedozvedeli. Dôkazom týchto úmyslov sú podklady na žiadosť o územné rozhodnutie, ktoré nám boli doručené mailom 5. decembra 2017. A opäť to nebol petičný výbor za referendum, ale vedenie Vajnor, ktoré v roku 2014 vydalo súhlasné stanovisko k zmene využitia územného plánu na starom letisku z funkcie šport a rekreácia na zastavanú, prevažne viacpodlažnú výstavbu. Navyše, nijaký zákon nezakazuje uskutočnenie miestneho referenda v deň komunálnych volieb. Naopak – z demokratických princípov a z princípov hospodárneho nakladania s prostriedkami mestskej časti vyplýva možnosť využiť vhodnú príležitosť a dať obyvateľom Vajnor šancu rozhodnúť tak o ich volených zástupcoch, ako aj vyjadriť názor v referende. Vyvolanie referenda pritom nie je pre miestne zastupiteľstvo Vajnory novinkou. Už v roku 2016 poslanec Ondruška vyzýval, aby referendum vyhlásili jeho poslanci, keď už boli známe stanoviská posudzovania SEA (Strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie) a projekt Nové Vajnory sa stal potencionálnou hrozbou pre Vajnorákov.

Súčasný územný plán Bratislavy, označenie lokality.​

Keďže pri športovej ploche starého letiska nejde len o vajnorský, ale o celobratislavský potenciál, inicioval petičný výbor zároveň elektronickú petíciu, aby poukázal na túto problematiku a zodpovednosť voči budúcim generáciám, ktorú nesú mestskí poslanci. Petíciu podpísalo do dnešného dňa 2 500 respondentov, informačné video vzhliadli desaťtisíce záujemcov a staré letisko vo Vajnoroch sa stalo strategickou témou (https://www.peticie.com/letisko).

Podozrenia z manipulácie

Petičný výbor začal zber podpisov petície 17. mája 2018. Zberu podpisov sa pritom všetci venovali vo svojom voľnom čase, na úkor času prežitého s rodinami či oddychu. Dňa 10. 9. 2018 boli odovzdane petičné listiny s potrebným počtom podpisov 20 percent oprávnených voličov Vajnor, nevyhnutných na vyvolanie miestneho referenda v zmysle zákona o hlavnom meste Bratislave. Odvtedy plynie 90-dňová zákonná lehota na jeho vyhlásenie. Blížia sa však komunálne voľby a množia sa pokusy spochybniť požiadavku občanov, aby sa referendum uskutočnilo v deň komunálnych volieb.

Iniciovanie bolo preukázateľne vyvolané tlakom developerov a nečinnosťou vedenia mestskej časti namiesto hájenia záujmov občanov. Začali sa totiž procesy vedúce k nezvratným rozhodnutiam určujúcim trend urbanistického rozvoja Vajnor. Iniciátori reflektovali len na prirodzený vývoj situácie, ktorú spôsobilo vedenie mestskej časti a magistrát hlavného mesta. Dôsledky začali kulminovať práve pred voľbami. Uvedomujeme si náročnosť procesu realizácie referenda časovo spojeného s komunálnymi voľbami. Aby bolo úspešné, je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú účasť voličov, čo je možné práve spojením volieb a hlasovania v referende. Uskutočnenie verejného plebiscitu naozaj neznesie odklad. Je potrebné zdôrazniť, že referendum nie je predvolebný ťah iniciátorov petície za jeho vyvolanie, ale dôsledok tlaku developerov, ktorý začal kulminovať pred voľbami. Je preukázateľné v časovom slede, že nie petičný výbor zahájil stavebné konanie pre kontroverzný supermarket v čase pred voľbami, presne 2. mája 2018. Tento projekt sa pritom skloňuje desať rokov a o jeho nezákonnosti je presvedčená aj Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá kauzu momentálne žaluje na Najvyššom súde SR. Nebol to petičný výbor, ktorý vyvolal dôvodné podozrenie z manipulácie s procesom prijímania územného plánu zóny Šuty. A nebol to petičný výbor, ktorý prišiel pár mesiacov pred voľbami s návrhom navyšovať plochu starého letiska a budovať tam „jazero s rekreačnou zónou“ a neskôr infraštruktúru na obytné územie – napriek tomu, že letisko je stále určené na šport, telovýchovu a voľný čas!

V rozpore so zdravým rozumom

Preto sa petičný výbor Vajnorákov a Bratislavčanov pýta: Chceme na starom letisku šport a telovýchovu, alebo novú štvrť s názvom Nové Vajnory s počtom obyvateľov približne 15-tisíc s malým jazierkom uprostred? Ďalšia referendová otázka sa týka zastavania okolia najhoršej križovatky v Bratislave – vajnorského kruhového objazdu.

Územie okolo vajnorského kruhového objazdu, umiestnenie supermarketu na problémovom mieste.​

Tu sa už viac ako desať rokov snaží developer postaviť potravinový supermarket. Jednou z jeho snáh bolo speňažiť pozemok pre potravinový reťazec Billa. V súčasnosti developer toto územie ponúkol potravinovému reťazcu Lidl a snaží sa vybaviť na tento objekt stavebné povolenie. Dôvodom obáv mnohých obyvateľov Vajnor je niekoľko skutočností. Stavba supermarketu by zabrala územnú rezervu na nevyhnutné dobudovanie križovatky dostatočnej priepustnosti. Navyše by pribudli ďalšie kritické miesta spôsobujúce zahusťovanie dopravy. Od prvej zmienky a následnej snahy postaviť na tomto mieste supermarket – ktorý, ako tvrdí aj nezávislá prokuratúra, do danej oblasti vôbec nepatrí – bolo vybudované množstvo nákupných centier a supermarketov v blízkom okolí. Najbližšie k plánovanej stavbe bolo postavené nákupné centrum Vajnoria, v ktorom sa nachádza veľkopredajňa potravín Tesco. Plánovaný supermarket Lidl by bol od Tesca vzdialený len 70 metrov – zatiaľ čo iné časti Vajnor nedisponujú nijakou plnohodnotnou nákupnou plochou. Pri zbieraní podpisov pod petíciu sa petičný výbor stretol aj s obvinením, že petícia je zameraná „proti Lidlu“. Toto obvinenie je klamlivé. Petičný výbor víta výstavbu supermarketu a zväčšenie ponuky nákupných plôch pre Vajnorákov – avšak na mieste, kde jeho výstavba nebude na úkor dopravy, verejného záujmu a v rozpore so zdravým rozumom. Napríklad vo východnej alebo severnej časti Vajnor, kde takáto vybavenosť akútne chýba a sú na ňu určené plochy.

Kolabujúca doprava

Navyše, z programu viacerých uchádzačov o post primátora Bratislavy vyplýva, že by chceli riešiť kolabujúcu dopravu vo Vajnoroch aj električkou trasovanou v blízkosti tohto miesta. V prípade zastavania tohto pozemku takéto riešenie stráca možnosť realizácie. Okrem toho by realizácia supermarketu v dotyku s kruhovou križovatkou Vajnor znemožnila plánované zokruhovanie električkovej dopravy Zlaté piesky – Rača. Vážení čitatelia, milí Bratislavčania, Slováci. Cieľom referenda je, aby sa preukázalo, že občanom to nie je jedno. Zmena územného plánu na starom letisku Vajnory a akékoľvek zastavanie územnej rezervy pri kruhovom objazde by malo nezvratné dôsledky na životy všetkých, čo v Bratislave žijú, alebo ju navštevujú. Referendom chceme poukázať na to, že plocha bývalého športového letiska určená na šport, telovýchovu a voľný čas je pre celú Bratislavu jedinečná a je absurdné, aby o takejto navrhovanej zmene neprebehla verejná diskusia na celobratislavskej úrovni. Bratislava ako hlavné mesto Slovenska s potenciálom modernej metropoly 21. storočia si zaslúži aj v záujme budúcich generácií túto plochu zachovať na šport, telovýchovu a voľný čas.

Musíme sa zmobilizovať

Je to posledná najväčšia plocha svojho druhu v celej Bratislave. Že sa to dá, dokazuje aj príklad starého letiska Tempelhof v Berlíne, ktoré si občania nenechali zastavať a teraz slúži všetkým. Budovy sú pod ochranou pamiatkovej starostlivosti, letisko má ako veľká zelená plocha v centre mesta veľký vplyv na miestnu klímu. Ľudia ju využívajú na organizáciu rôznych spoločenských udalostí a športovo oddychovú aktivitu. Dokážme aj my, že sa vieme zmobilizovať za zmysluplnú vec, ktorá sa dotýka nielen nás všetkých, ale je aj v záujme budúcich generácií, ktorým raz krajinu odovzdáme a ktoré sa budú pýtať, kde sme boli vtedy, keď sme ešte veci mohli a mali zmeniť.

V priebehu finalizácie tohto vydania prebehlo mimoriadne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory. Bolo poznačené búrlivou diskusiou s jasnou požiadavkou na termín konania 10. novembra 2018 v čase komunálnych volieb. Pragmatická argumentácia diskutujúcich jasne preukázala, že o termíne konania referenda rozhoduje zastupiteľstvo a je v plnej zodpovednosti poslancov. Nijaký zákon či paragraf nevylučuje jeho uskutočnenie v termíne volieb. Napriek tomu Mrva so svojimi poslancami prevzal iniciatívu a navrhol z pozície starostu uskutočniť plebiscit v čase adventu. Proti bol len poslanec Ondruška. Referendum bude 8. decembra 2018, musíme sa zmobilizovať a prísť hlasovať.

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria