SANKCIE EÚ TRESTAJÚ EURÓPANOV

Ak nemáte ruskú platobnú kartu, hotovosť v miestnej mene či ruského alebo neeurópskeho mobilného operátora, budete odrezaní od sveta, z ktorého ste pricestovali

Foto JANA BIROŠOVÁ
Dátum 02.12.2019

Krymčania si tento rok v marci pripomenuli piate výročie znovupripojenia k Ruskej federácii. Občania polostrova rozhodli o návrate k Rusku dobrovoľne a najmä v referende, ktoré je považované za najdemokratickejšiu formu rozhodovania (na rozdiel od Kosova násilne odtrhnutého od Srbska). Napriek tomu SR referendum na Kryme považuje za neplatné a neuznáva jeho výsledky, presne tak ako väčšina západných krajín. EÚ však zašla podstatne ďalej a nielenže neuznala výsledky slobodnej vôle ľudu, ale dokonca zaviedla proti Rusku ekonomické sankcie. Tie od roku 2014 pravidelne rozširuje. Počas piatich rokov sa však ukázalo, že sankcie spôsobujú väčšie škody niektorým európskym krajinám ako RF. Ak navštívite Krym, tak ich dôsledok okúsite v praxi.

Myšlienka mesiaca:

 

„Aby človek mohol žiť čestne, musí sa biť, mýliť sa, začínať a znovu začínať, prehrávať a večne zápasiť. Tomu hovorím charakter.“

 

Lev Nikolajevič Tolstoj

Nebudú vám fungovať európske platobné karty či mobilné siete. Ak nemáte ruskú platobnú kartu, hotovosť v miestnej mene či ruského alebo neeurópskeho mobilného operátora, budete odrezaní od sveta, z ktorého ste pricestovali. Všetci ostatní návštevníci z Ukrajiny, Srbska, Ázie, Afriky či nečlenských krajín EÚ nemajú nijaký problém. Kto má problém, sú občania 28 štátov patriacich do „Jevrosojuzu“. Tohto si musíte byť vedomí pri návšteve Krymu (v ostatnom Rusku vám bude všetko fungovať ako v EÚ). Nakoniec najlepšie zhodnotila „účinok“ európskych sankcií hlava Autonómnej republiky Krym Sergej V. Aksionov slovami Vladimira Putina, podľa ktorého je najlepšia odpoveď na protiruské sankcie maximálna sloboda podnikania: „Na Kryme sme v roku 2015 zaviedli voľnú ekonomickú zónu, ktorá nielen umožňuje významné daňové úľavy, nižšie platby poistného, nízky spodný prah investícií či zónu voľného obchodu, ale aj odstraňuje nadmernú byrokraciu, čo láka investorov.“ Kým bol Krym pod Ukrajinou, chátral a nedokázal ťažiť z panenskej prírody, nespútaných hôr a Čierneho mora. Dnes prúdia obrovské investície do rozvoja cestovného ruchu, cestnej infraštruktúry, stavebníctva, priemyslu, podpory domácich produktov, ale aj do leteckej dopravy. Napríklad medzinárodný terminál s dizajnom 21. storočia s romantickým názvom Krymská vlna v Simferopole dokázali postaviť za menej ako dva roky, rozprestiera sa na viac ako 78-tisíc štvorcových metroch a patrí medzi najmodernejšie letiská na svete. K rozvoju a komfortu občanov Krymu prispelo aj minuloročné otvorenie 19-kilometrového Krymského mosta ponad Kerčský prieliv, ktorý spája juhoruský Krasnodarský kraj s polostrovom Krym. Most postavili za dva roky a tri mesiace. A ak by chcel ešte niekto pochybovať o rozvoji Krymu aj bez „Jevrosojuzu“, azda ho presvedčia fakty z tohtoročného Jaltského medzinárodného ekonomického fóra, počas ktorého Sergej Aksionov uzavrel vyše 100 dohôd za 215 miliárd rubľov, čo sú takmer 3 miliardy eur. Na fóre bolo vyše 4 500 hostí z viac ako 89 krajín sveta, pričom najväčšie zastúpenie mali delegácie z Nemecka, Talianska, Sýrie, Francúzska, Belgicka a Nikaraguy. Africký kontinent zastupovalo 72 delegátov, Latinská Amerika vyslala viac ako 30 vyšších politikov vrátane súčasných poslancov, ministrov a mienkotvorcov. A koho poslala vláda SR?

TEXT PRINÁŠAME AJ V RUSKOM JAZYKU:

Rubrika: ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Ленка Майер: САНКЦИИ ЕС ВРЕДЯТ ЕВРОПЕЙЦАМ

Текст: Ленка Майер Фото: Яна Бирошова

Крымчане в этом году отметили пятую годовщину воссоединения с Российской Федерацией. Граждане полуострова приняли решение о возврате в Россию добровольно, а именно, в референдуме, который считается самой демократической формой принятия решений (в отличие от Косово, насильственно отторгнутого от Сербии). Вопреки тому Словацкая Республика считает референдум в Крыму недействительным, а его результаты не признает, точно так же, как и большинство западных стран. ЕС пошла еще дальше, и не только не признала результаты свободной воли народа, а даже ввела экономические санкции против России. И с 2014 года их регулярно расширяет. Но в течение пяти лет выяснилось, что санкции приносят некоторым европейским странам больше вреда, чем России. Если вы посетите Крым, их последствия почувствуете на практике. Не сработают европейские платежные карты или мобильные сети. Если у вас нет российской платежной карты, наличных денег в местной валюте, российского или неевропейского мобильного оператора, будете отрезаны от мира, из которого вы приехали. Все остальные посетители из Украины, Сербии, Азии, Африки, или стран, не являющихся членами ЕС, не испытывают никаких проблем. Те, у кого проблемы, это граждане 28 стран, входящих в Евросоюз. В случае посещения Крыма вы это должны учесть (в остальных регионах России все будет работать так же, как и в ЕС). В конце концов, лучшую оценку «действиям» европейских санкций дал глава Республики Крым Сергей В. Аксенов, цитируя слова Владимира В. Путина, в соответствии с которыми лучшим ответом на антироссийские санкции является максимальная свобода предпринимательской деятельности: «В Крыму в 2015 году мы создали свободную экономическую зону, дающую возможность не только ввести значительные налоговые льготы, более низкие страховые взносы, низкий нижний порог инвестиций, или же зону свободной торговли, но устраняем и чрезмерную бюрократию, что привлекает инвесторов». Пока Крымом правила Украина, он ветшал и не был в состоянии извлекать пользу от девственной природы, необузданных гор и Черного моря. Сегодня огромные инвестиции текут в развитие туризма, дорожной инфраструктуры, строительства, промышленности, в поддержку местных продуктов, но и в авиатранспорт. Например, международный терминал в Симферополе с дизайном XXI века и романтическим наименованием «Крымская волна» сумели построить за менее, чем два года. Он занимает площадь более 78-ми тысяч квадратных метров, и его относят к самым современным аэропортам мира. Свой вклад в развитие и благоустройство жизни граждан Крыма внесло и прошлогоднее открытие 19-ти километрового Крымского моста над Керченским проливом, соединяющего южнорусский Краснодарский край с полуостровом Крым. Мост строили 2 года и 3 месяца. И если бы еще кто-то хотел сомневаться в развитии Крыма и без участия Евросоюза, надеюсь, его убедят факты из Ялтинского международного экономического форума, состоявшегося в этом году, во время которого Сергей Аксенов заключил больше 100 договоров на сумму 215 миллиардов рублей, что представляет собой почти 3 миллиарда евро. В форуме приняло участие более 4 500 гостей из более чем 89 стран мира, причем самое большое количество представителей приехало из Германии, Италии, Сирии, Франции, Бельгии и Никарагуа. Африканский континент был представлен 72 делегатами, Латинская Америка отправила более чем 30 вышестоящих политиков, в том числе нынешних послов, министров и лиц, формирующих общественное мнение. А кого направило правительство Словацкой Республики?

 

 

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.