UHRI BOLI SLOVANIA

Obyvateľstvo Panónskej nížiny oddávna rozprávalo sclavónskym nárečím

Foto OSKÁR CVENGROSCH
Dátum 30.01.2018

V našich dejinách je pojem Uhorsko vnímaný ako čosi cudzie. Ešte v 18. storočí sa však pomenovanie Uhor vzťahovalo na obyvateľstvo Uhorska, hovoriace aj slovenskými nárečiami. Aj keď je pravda, že v poslednom období boli pokusy interpretovať dejiny Uhorska nielen ako dejiny Maďarov, ale ako spoločné dejiny dvoch dominantných „uhorských“ národov – Maďarov a Slovákov, stále je citeľná chybná a nešťastná historická šablóna Uhor-Maďar. Treba otvorene povedať, že Uhri boli výsostne slovanské obyvateľstvo, hovoriace jazykmi nekompatibilnými s jazykom dnešných Maďarov. Je absolútne vylúčené spájať historických Uhrov so spojením starí Maďari. Maďari si však dejiny Uhrov bez ostychu privlastnili. Oskár Cvengrosch vo svojej novej knihe Tajné dejiny Slovenov a Uhorska dopĺňa informačnú medzeru v tejto časti dejín. Snaží sa odstrániť historické dogmy a ozrejmiť skutočný pôvod Uhrov. Kniha prináša prekvapivé a doposiaľ nikde nepublikované objavy, nielen odhaľujúce skutočný pôvod Uhrov, ale aj vyzdvihujúce ich dôležitosť pre etnogenézu dnešných slovanských národov.

V súbore biatekov

Pôvod mena Uhor dnes oficiálna historiografia nepozná. Neoficiálna uvažuje o Uhorsku ako o krajine nachádzajúcej sa „u hor“, rozprestierajúcej sa v panónskej nížine obklopenej horskými hrebeňmi Karpát a svahov Álp.

Nález mince z 1. storočia pred n. l. však ponúka iné vysvetlenie. Na tejto minci s nápisom MACCIUS je zobrazená ryba, úhor. Patrí do súboru mincí zvaných biateky, na ktorých boli zobrazované rôzne mytologické bytosti. Fakt, že sa medzi nimi nachádza aj úhor, svedčí o jeho výnimočnom, azda až mytologickom postavení v starovekom svete, takže je možné o ňom uvažovať aj v názvosloví.

Radziwillský letopis v súvislosti s Uhrami spomína, že šli „uhorskou horou“, zrejme po jej hrebeni, až prišli k Dnepru. Dneper pramení vo Valdajskej vrchovine, ktorú by na základe opisu bolo možné považovať za spomínanú uhorskú horu. Pri Dnepri nejaký čas zotrvali, odkiaľ sa v bližšie neurčenom čase pustili na juh. Tu prešli cez veľké hory, ktoré taktiež dostali meno uhorské. V tomto prípade už išlo zjavne o severné Karpaty. Jeden a ten istý zdroj teda spomína dva od seba vzdialené samostatné vrchy nazvané uhorské. Na prvý pohľad to vyzerá, že uhorská hora dostala pomenovanie od Uhrov. Súvis tam určite bude, avšak v mierne odlišnom vzťahu.

Pokračovanie tohto článku nájdete v tlačenej verzii Extra plus.