VOLEBNÝ BOJ ZAČNE V SEPTEMBRI

Čo bolo to bolo, terazky som politikom, alebo byť, či nebyť pôvodným národom 

Foto Martin Baumann/TASR
Dátum 27.07.2019

Politika by mala byť prostriedkom, pomocou ktorého si ľudia utvárajú prospešný rámec svojho života, vyjadrujúc tak kultúrne, morálne a materiálne hodnoty spoločnosti. Blíži sa september, v ktorom sa očakáva prepuknutie predvolebnej kampane plnej nahlúplych sloganov, s predpokladaným tvrdým a nie príliš férovým bojom o voličov, ktorí majú už plné zuby pózovania politikov, ich prázdnych sľubov, množstva neriešených kauz, nehospodárneho šafárenie s financiami štátu, „balíčkových trikov“ na odvrátenie pozornosti od neschopnosti riadiť štát „zlepencom“, na čo najviac doplácajú pracujúci voliči.

Slovensko v súčasnosti nie je v dobrej kondícii. Výnosný priemysel bol sprivatizovaný zahraničnými záujemcami a čo bolo pre nich nezaujímavé, bolo ako možná konkurencia zlikvidované. Rovnako bolo utlmené aj poľnohospodárstvo, čím sme sa stali oproti stavu pred zmenou režimu potravinovo sebestačnými len na 30%. Ničia sa naše lesy, devastuje orná pôda alebo predáva zahraničným farmárom, rapídne upadá školstvo aj zdravotníctvo. Verejná správa zaplavená  protekčnými persónami zo straníckych štruktúr, podnikateľských kruhov a rodinných klanov brzdí konjunktúru štátu na všetkých úrovniach. Z republiky sa vo veľkom vyváža kapitál a dováža nekvalitný až zdraviu škodlivý tovar, chýbajú investície na verejnoprospešné stavby. Vysoké percento z činných politikov tvoria pozérsky tárajovia bez adekvátnych znalostí či schopností a etických zásad, ktorí do verejnej správy ťahajú rovnakú kvalitu, vzbudzujúc tak všeobecnú nedôveru ku konaniam štátnych či samosprávnych orgánov a politikov, čo sa prejavuje v nízkom záujme oklamaných voličov o voľby a o veci verejné.

Tento všeobecný úpadok odbornosti a etiky začal v období komunistickej normalizácie (po roku 1970) a prehlbuje sa v porevolučnom období liberalizácie, resp. nástupom  „liberastových“ progresívcov (ďalej len LP), podporovaných piatou kolónou v štáte, ktorí zastávaním sa práv neprirodzených LGBT menšín chcú postupne dosiahnuť vládu samovyvolenej menšiny nad väčšinou. V tomto takmer 50 ročnom období sa mohol a zatiaľ stále môže stať maturantom, Mgr., Ing., Dr., riaditeľom, starostom, primátorom, poslancom, ministrom, prezidentom hocikto. Ubúda skutočnej inteligencie a pribúda vzdelancov s pochybnými znalosťami, ale s veľkohubou výrečnosťou. Vzdelanie už netreba nadobúdať študovaním, doklad o ňom sa dá „kúpiť“ a potom hor sa do politiky a s hrošou kožou meniť politický dres podľa smeru prevládajúceho vetra, lebo v politike sa dá „nabaliť“ aj bez práce a vedomostí a za spôsobenú škodu národu, štátu, obci nie je žiadna trestnoprávna zodpovednosť! Stav spoločnosti je tomu priamo úmerný. Zameraním politikov by nemalo byť natláčanie sa do funkcií bez adekvátnych schopností, ale skôr vyhľadávanie, presviedčanie a poverovanie overene schopných odborníkov prevziať riadenie a zodpovednosť za plnenie národohospodárskych a kultúrno-spoločenských úloh na zverených úsekoch organizačnej štruktúry štátu, v línii štátnej doktríny a volebného programu víťazného politického zoskupenia vo voľbách.

So stavom vecí verejných na Slovensku už nie sú spokojní mnohí. Niektorí začali zvoniť na poplach. V Devíne sa uskutočnilo stretnutie zástupcov neparlamentných strán a občianskych aktivistov pri okrúhlom stole s cieľom začať niečo robiť. Malo by vyústiť k vzniku proslovenského vlasteneckého hnutia do nadchádzajúcich volieb, ako možného partnera SMER-u a LSNS v Národnom bloku. SNS s poklesom preferencií sa nemusí do parlamentu dostať, preto by mala s NK a ďalšími proslovenskými stranami vyvinúť iniciatívu k vzniku tohto hnutia a po obrúsení hrán aj strany. Nakoľko SMER a LSNS majú ustálenú voličskú podporu, môžu vo voľbách získať spolu cca 30% odovzdaných hlasov, pronárodné hnutie potrebuje vo voľbách získať aspoň 23% odovzdaných hlasov, aby Národný blok zostavoval po voľbách vládu, resp. aby ním bol poverený líder víťazného hnutia. Mal by ním byť osvietený a odhodlaný odborník, skúsený stratég v oblasti riadenia teamov, súvisiacich procesov a globálnych vzťahov (nie právnik), schopný riadiť vládu zostavenú tiež zo skúsených a preverených odborníkov schopných zas riadiť svoj rezort. Úspech hnutia (strany) vo voľbách sa podarí len vtedy, ak toto "zoskupenie" na svoje čelo presadí skutočne schopné a skúsené osobnosti a nie také, ktoré si to o sebe len sami iniciatívne myslia. Musia to byť noví ľudia morálne bezúhonní, ktorí nie sú zapletení s politickou, hospodárskou a kultúrno-spoločenskou devastáciou štátu po javiskovej revolúcii zbabraním mnohého a potom odídení od ľudí zamávaním a "nabalení" do ústrania. Je dôležité aby to boli osobnosti, ktoré v NR SR, vo Vláde SR a na ostatných dôležitých štátnych postoch budú schopné nekompromisne urobiť poriadok v štáte, t.j. vytvoriť vláda umu a vôle presadiť zmeny vedúce k všeobecnej prosperite štátu a jeho občanov (s ideou bez ideológie) a tak napĺňať odkaz L.Štúra, M.R.Štefánika a A.Hlinku.

Vedie k tomu cesta, na ktorej je nevyhnutné navrátiť vládu zákona a spravodlivosti s ustanovením okrem občianskych práv aj občianske povinnosti, podporiť triezve pestovanie novozákonného duchovna bez náboženského fanatizmu, postaviť sa proti chaotickému nátlakovému a zradnému bruselskému „samoderžaviu“ opäť na čele s kompromisným nepodarkom, vystúpiť z agresívneho protislovanského vojenského paktu NAČO v službách „Sochy slobody“, odstaviť pijavice od peňazovodov štátnych financií, zabrániť spochybňovaniu slovenskej štátnosti umožnením emisárom z ambasád ukladať našim poslancom v našom parlamente úlohy, stanoviť pre ambasády primeraný počet diplomatov na plnenie ich misie v medziach medzinárodných dohôd, prijať zákon nariaďujúci zahraničným firmám pôsobiacich na našom území zdaniť stanovenú časť hrubého zisku v SR, zabezpečiť ústavné právo na slobodu slova a nefiltrované informácie, upraviť zákon o NR SR tak aby za jej poslanca mohla byť zvolená len osoba s riadnym absolvovaním min. magisterského štúdia na klasických univerzitách s vekom nad 40 rokov, vytvoriť podmienky pre renesanciu tradičnej kultúry, zakázať v SR činnosť mimovládnym organizáciám financovaných zo zahraničia, neumožniť novým porevolučným „elitám“ s protinárodným postojom uchmatnúť štátu to najlepšie bez prispenia k jeho zveľaďovaniu, dôsledne vyšetriť  závažné konania aj nekonania osôb v rozpore so zákonom, zakomponovať do Ústavy SR účinný mechanizmus zabraňujúci dobrodruhom renegátom gaunerom a mentálnym psychopatom sa dostať k moci, zriadiť nezávislú Slovenskú národnú inšpekciu na občiansku kontrolu dodržiavania zákonov v štáte (nikto nesmie byť nad zákonom), aktivizovať v spoločnosti nekompromisný a dôsledný odpor proti agresívnemu pôsobeniu extrémneho liberalizmu, nariadiť verejnoprávnej STV týždenne vo večerných hodinách  vysielať otvorené diskusné relácie o aktuálnych zaujímavých a háklivých (tabu) témach a problémoch v spoločnosti, povýšiť poctivú užitočnú a potrebnú prácu v prospech spoločnosti nad okázalé predvádzanie sa „prísavkových umelcov“ showbiznisu vo verejnoprávnej STV, zabrániť organizovanému prílevu nespôsobných afro-arabských migrantov do štátu, zamedziť praktizovanie sloganu „kto neokráda štát, okráda svoju rodinu“, atď!

Následníci komunistického zriadenia, znárodňujúceho majetky občanov, dnes ľavicoví liberáli v drese sociálnej demokracie privatizujúcej štátne financie a následníci gardistických privatizérov majetku českých, židovských a nemeckých vysťahovalcov a po javiskovej revolúcii štátnych majetkov, dnes väčšinou pravicoví liberáli skrývajúci sa za konzervativizmus, majú k sebe zatiaľ ďaleko. Proti dobre organizovanému bloku LP, dotovaných ideami a financiami zo zahraničia a ovládajúcich médiá, dostatok politickej sily mať nebudú. Preto je krajne nevyhnutné z hnutia ustanoviť silnú proslovenskú, vlasteneckú a dobre organizovanú stredovú stranu so zmysluplným a ozdravným programom do volieb a k utvoreniu Národného bloku, s úlohou aj „katalyzátora“ medzi liberálnou ľavicou a konzervatívnou pravicou, keďže hrozba LP so zavádzaním nového svetového poriadku, allias „orwellovskej farmy zvierat“, je tiež krajne akútna! Ak sa však utváranie vlasteneckého hnutia zvrtne na boj o obsadenie politických postov politickými pozérmi, vekslákmi či dobrodruhmi (starými či novými), čoho sa trocha obávam, ľudia toto zoskupenie znechutene nepodporia a potom možno bude na Slovensku "dokonané"! Vlastenectvo je neprijateľné len pre tých, čo vlasť nemali a ani ju ako multikultúrni svetoobčania mať netúžia, lebo za svoju „vlasť“ považujú každé miesto na Zemi, kde sa vytvára dostatok bohatstva (Deuteronomium 6/10). Ak budú chytrácky a neprispôsobiví mamonári odstavení od erárnych peňazovodov odsťahujú sa do inej „vlasti“ alebo sa pokúsia destabilizovať štát. Preto musíme byť neustále v strehu a mať na pamäti, že štát je organizovaný systém na prežitie národa! Vo svete to však chodí tak, že niekedy na odvrátenie hroziacej katastrofy je len jedna šanca a keď sa nevyužije ....... 

Doma nad pracovným stolom mám nástenku miniatúr osobností histórie (od Antiky), ktoré podstatným spôsobom pozitívne prispeli k rozvíjaniu tých lepších stránok ľudskej povahy v myslení a konaní. Pripojil som k nim nedávno (na prechodnú dobu) tri dvojice väčších fotografií. Prvú dvojicu tvoria jeden potetovaný futbalista s vyčesaným kohútom a gorila s otvorenými tlamami a vycerenými zubami, druhú dvojicu bývalý (p)rezident, anjelský úžerník či pozemkový „reformátor“ a politický dobrodruh požehnaný mnohými deťmi s mnohými ženami a tretiu dvojicu diplomatická reprezentantka s blahosklonným úsmevom cvičenej agentky v cudzích službách, plniac zadané úlohy kultivovaným „aportovaním“ a výstredná porno herečka s vyzývavým pohľadom pyšným na svoje „nafukovacie prsia značky favorit“. Pod tým mám obrázok vývojových stupňov človeka od homo sapiens neanderthalensis po homo sapiens sapiens dnešných dní a spomenúc si na výrok M. Gorkého „Človek, to znie hrdo“ som k nemu pripísal poznámku „Quo vadis homo, quo vadis Slovakia, Europa et orbis“?!

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.