ZA SLOVENSKO, TRADÍCIE A PRÁVNY ŠTÁT

Štefan Harabin: Prizeráme sa na rozvrat štátu, devalváciu hodnôt, výmenu európskeho obyvateľstva za moslimské

Foto TASR/JAROSLAV NOVÁK
Dátum 28.01.2019

Volebný autobus Harabiňák
Za Slovensko, tradície a právny štát. S týmto heslom vstupuje do boja o prezidentské kreslo sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, ktorý prišiel na tlačovú konferenciu v sprievode svojej manželky Gabiky, syna Braňa, dcér Katky a Kamily. Manželka Gabika, ale aj deti sú pripravené na stratu súkromia, pretože to ich rodina stratila už dávno. Manželka Gabika vždy stála pevne po boku svojho manžela a nebude to inak ani počas nasledujúcich hektických dní. Napriek dlhoročnému manželstvu stále pôsobia ako čerstvo zaľúbená dvojica. Gabika sprevádzala manžela na väčšine služobných ciest, a tak sa bude diať aj počas prezidentskej kampane, na ktorú vyrážajú volebným autobusom Harabiňák.

Špinavá kampaň trvá už 15 rokov
Harabinovou motiváciou stať sa prezidentom Slovenskej republiky je, že neznesie, aby štát riadili kriminálnici, ktorí rozhodujú o nás všetkých. „Prizeráme sa na rozvrat štátu, devalváciu hodnôt, výmenu európskeho obyvateľstva za moslimské. Na čele generálnej prokuratúry stojí človek, ktorý sa zaoberá pouličnou bitkou, ale že 30-tisíc ľudí umrelo v priebehu desiatich rokov v nemocniciach z dôvodu rozkrádania štátneho majetku a s tým spojenej zanedbanej starostlivosti, to nerieši nikto. Veď to je genocída národa! Celý život rozhodujem, tak kto iný ak nie sudca má prevziať do rúk moc?“ Potvrdil, že na špinavú kampaň je pripravený. „Špinavá kampaň sa proti mne vedie už pätnásť rokov.“ Ak uspeje v blížiacich sa prezidentských voľbách, v štáte chce urobiť poriadok. Deklaruje, že chce byť nezávislým a nestraníckym prezidentom. Harabin sľubuje, že bude mať vždy na zreteli spravodlivý právny štát pre každého. „Ponúkam alternatívu proti arogancii moci a nespravodlivosti. Budem striktne dodržiavať najvyššie postavený právny predpis, Ústavu SR, a dohliadať na to, aby sa po nej nešliapalo,“ uviedol s tým, že slovenský prezident sa nemôže riadiť pokynmi a odporúčaniami zo zahraničia.

Národné tradície a kresťanstvo
Spoločnosti sa podľa Harabina umelo podsúvajú informácie o obmedzených právomociach prezidenta SR. S tým však Harabin nesúhlasí a vysvetľuje, že prezident má okrem reprezentovania SR aj ústavné oprávnenia a aj povinnosti, aby svojimi rozhodovaniami zabezpečoval riadny chod ústavných orgánov. Harabin deklaruje, že ak bude prezidentom, nepodpíše programové vyhlásenie vlády bez zakotvených zmien, ktoré vyžaduje. Týkajú sa napríklad sociálnej oblasti. „Urobím všetko pre to, aby sa vrátili domov občania, ktorí sa vysťahovali do zahraničia za prácou,“ tvrdí kandidát. Podporovať chce aj národné tradície a kresťanstvo. Vypovedať plánuje Istanbulský dohovor či Globálny pakt OSN o utečencoch, pretože tieto dokumenty podľa neho likvidujú ústavu a štátnosť SR. Harabin tvrdí, že nerokuje a ani rokovať nebude s nijakou politickou stranou o podpore vo voľbách.

Oficiálna webová stránka Štefana Harabina:
www.harabin-2019.sk

Prvá oficiálna TB Štefana Harabina:
https://www.youtube.com/watch?v=-oneGRr8q_I
 

Volebný program Štefana Harabina:

Slovenský prezident má právomoci, ktoré nie sú v plnej miere využívané. Hlava štátu musí bojovať za spravodlivosť a dôstojný život pre každého občana Slovenska. Moje priority sa dajú zhrnúť do troch okruhov:

1.     Slovensko – naša vlasť
2.     Navrátenie právneho štátu a kontrola jeho udržiavania
3.     Rodina a pestovanie tradičných a kresťanských hodnôt

Štát, právo a politický systém:

Obnova právneho štátu a sfunkčnenie mechanizmov zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Postarám sa o predloženie nového volebného zákona, vychádzajúceho z pôvodných tradícií. Podporujem zmenu volebného systému. Som za to, aby politici ktorí riadia štát, vychádzali z celonárodného snemu prirodzených komunálnych a regionálnych autorít. Zasadím sa o eliminovanie permanentnej recyklácie politických strán.

Presadím funkčné referendum, ktoré bude základným nástrojom demokracie. V ňom budú občania rozhodovať o tých najzávažnejších otázkach súčasnosti: neutralita, vzťah k EÚ, sankcie voči Rusku a pod.

Namiesto neudržateľného systému politických strán s oligarchiou v pozadí budem presadzovať možnosť uchádzať sa o vrcholové miesta v štátnom aparáte bez príslušnosti k politickej strane. Som za priamu demokraciu.

Zasadím sa o redefinovanie postavenia neziskových organizácií. Kontrola neziskových organizácií financovaných zo zahraničia musí byť prísna a dôsledná. Musí sa zastaviť nivočenie našej vlasti a našich hodnôt protislovenskými silami.

Voči všetkým, ktorí Slovensko preukázateľne drancovali alebo sa dopúšťali obzvlášť závažnej hospodárskej či násilnej kriminality, či slúžili ako komplici vojenských paktov, bude vyvodená trestnoprávna zodpovednosť.

Každý má rovnaké práva a rovnakú zodpovednosť, od bezdomovca po prezidenta; akákoľvek diskriminácia – aj pozitívna – je neprípustná; drakonické zákony sa musia zmierniť.

Zriadim kanceláriu právnej pomoci v úrade prezidenta pre slovenských občanov. Osobne budem každý týždeň tri hodiny prijímať záujemcov – občanov a budem poskytovať bezplatné poradenstvo.

Ekonomika:

Poslaním štátu je vytváranie podmienok na pokojný život. Štát musí podporovať využívanie tradičných zdrojov obživy: pôdy, vody, dreva.

Slovenská zem, naša voda a prírodné bohatstvo sú najcennejším klenotom zdedeným od generácií našich predkov. Budem ich všetkými silami brániť, nedovolím ich vypredaj do cudzích rúk a spravím všetko pre to, aby sme boli modernou, prosperujúcou a do maximálnej miery aj sebestačnou krajinou.

Je potrebné zastaviť drancovanie slovenských lesov; toto považujem v oblasti životného prostredia za absolútnu prioritu. Využijem všetky možnosti, ktoré prezident má, aby som na Slovensku urobil poriadok s biznisom s drevom.

Som za návrat strategických podnikov a ziskových sieťových odvetví do rúk štátu. Všetko, čo sa za nevýhodných podmienok predalo do zahraničia, by sa malo vrátiť do slovenských rúk. Podporím takú legislatívu, ktorá to umožní.

Orgány štátu sú tu pre ľudí a nie naopak; v súlade s ústavou som za uplatňovanie princípov sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky; výsledkom by malo byť znižovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými.

Oporou štátu sú pracujúci ľudia, osobitnú podporu si zaslúži stredná vrstva, živnostníci a drobní podnikatelia.

Dane slúžia na krytie výdavkov štátu, ale musia pomáhať aj spravodlivejšiemu rozdeľovaniu spoločného bohatstva. Podporil by som zníženie DPH na základné potraviny, cestovný ruch či zníženie spotrebnej dane na PHM.

Slovensko by malo vytvoriť také podmienky, aby sa zastavilo masové vysťahovalectvo za prácou.

Medzinárodné vzťahy:

Slovenská republika so slovanskými koreňmi je a ostane suverénnym štátom, rovnocenným partnerom v Európe a vo svete.

Každá zásadná zmena v jej zahranično-politickom smerovaní je uskutočniteľná len na základe zistenia vôle ľudu.

Nie je možné, aby politici prijímali dôležité politické rozhodnutia za celý národ, vediac, že idú proti vôli národa.

Prioritou Slovenska a prezidenta SR musí byť rozvoj vzťahov vo V4 a zbližovanie našich krajín. V4 by sa mala stať silnou a vplyvnou úniou, ktorej názor bude v EÚ vypočutý a braný vážne.

Slovensko musí strážiť svoju územnú celistvosť, a preto podporujem iniciatívu Antimigračného manifestu Mattea Salviniho a Viktora Orbána. Slovensko má s Maďarskom spoločnú hranicu a verím, že nás čaká spoločná budúcnosť dobrých susedských vzťahov. Budem iniciovať všetky aktivity vedúce k presadeniu antiimigračnych opatrení v rámci V4, ale aj v celej Európe, ktorá je v stave mimoriadneho ohrozenia.

Musíme naďalej účinne strážiť naše hranice. Riešenie imigračnej krízy nie je v príleve imigrantov do Európy, ale v podpore ich domovských krajín – a to predovšetkým štátmi, ktoré tento stav spôsobili.

Otázka imigračnej krízy má byť predmetom referenda a vôle ľudí, Slovákov, ako aj Európanov. Je neprípustné, aby o legalizácii pobytu státisícov cudzích štátnych príslušníkov, dokonca neznámeho pôvodu, rozhodovali politici bez súhlasu občanov.

Slovensko by sa malo stať strategickým mostom medzi EÚ a euro-ázijským teritóriom, to znamená vyvážené zahranično-politické vzťahy s Ruskou federáciou, USA aj Čínou a Iránom. To zahŕňa aj snahu o komplexné rozšírenie obchodných vzťahov aj na euroázijské trhy, či Šanghajskú organizáciu pre spoluprácu a pod.

Podporujem Schengenskú dohodu; avšak s nevyhnutnosťou kooperácie a dôrazom na ochranu vonkajších hraníc Schengenu.

Slovensko musí odmietnuť odovzdávania kompetencií Slovenskej republiky Nemecku a Francúzsku v programe tzv. jadra. Naša národná suverenita a identita nesmie zaniknúť.

V oblasti zahraničnej politiky treba presadzovať v prvom rade naše národné záujmy. Nikdy nepodporím podvolenie sa akémukoľvek diktátu zo žiadnej strany. Budem nekompromisne presadzovať našu spoločnú vôľu žiť v zvrchovanej krajine s právom na vlastné sebaurčenie a ochranu našej národnej identity.

Sociálna oblasť, zdravotníctvo a rodina:

Rodinná politika je veľmi dôležitá. Mladé rodiny potrebujú podporu. Je nutné robiť opatrenia, aby naše rodiny nie len chceli, ale aj mohli mať deti.

Je nevyhnutné urobiť nápravu v systéme fungovania zdravotníctva. V súlade s našou ústavou zdravie nemôže byť tovarom. Sociálne zabezpečenie obyvateľstva aj zdravotná starostlivosť musia fungovať pre potreby občana. Nedovolím, aby naši občania zomierali na vyliečiteľné choroby. Je potrebné skončiť s nehoráznym výpalníctvom zdravotných poisťovní, keď profitujú bohatí a silnejší na chudobných a slabších. Budem celou váhou a svojou právnou skúsenosťou bojovať s touto nespravodlivosťou v mene dôstojného života nás všetkých.

Rovnako tak vzdelanie – štát má svoje nezastupiteľné miesto v riadení školstva, musí dbať o rovnaký prístup k vzdelaniu pre všetkých.

Je nevyhnutné okamžite urobiť zmeny v tom, ako sa dnes na Slovensku vykonávajú exekúcie. Som za zriadenie Štátneho exekútorského úradu. Odpustím dlhy všetkým, ktorých sociálne postavenie priviedlo až na pokraj existencie. Musia sa zastaviť exekúcie všetkých spoločností, ktoré podnikali v rozpore so zákonom a svojim klientom vyrubili úžernícke úroky. Zároveň budem nekompromisne žiadať spravodlivý súdny proces s každým, kto nesie za toto nekalé podnikanie zodpovednosť.

Zásadne sa postavím proti zvyšovaniu dôchodkového veku.

Pre ľudí odkázaných na sociálnu pomoc vytvoríme priestor na dôstojný život.

Kultúrna oblasť:

Ochrana tradičnej slovenskej kultúry založenej na kresťanstve a rodine, ktorú tvorí muž – otec a žena – matka; tradičná rodina, a tradície vôbec, si zaslúžia veľkú úctu, ochranu a podporu.

Musí sa posilniť vzdelávanie, kultúrne povedomie a znalosti histórie v kontexte postavenia slovanskej identity v globalizovanom svete. Budem podporovať výraznejšiu podpora všeslovanskej vzájomnosti.

Podporím špeciálnu pozornosť v školách venovanú vyučovaniu o slovenskom folklóre. Naše kultúrne tradície a dedičstvo našich predkov sa musí stať súčasťou vyučovania.

Zasadím sa o vznik Národného folklórneho amfiteátra, ktorý bude slúžiť nám všetkým.

Zasadím sa o podporu a zachovávanie tradičných, konzervatívnych, kresťanských hodnôt. Našim tradičným náboženstvom je kresťanstvo. Je našou povinnosťou chrániť kultúrne a náboženské dedičstvo našich predkov. Krv a drina generácií pred nami nás k tomu zaväzujú.

Naši občania by mali dostávať z médií objektívne informácie. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať našim verejnoprávnym médiám. Budem nástojiť na novej koncepcii verejnoprávnych médií, ktoré dnes neponúkajú vyvážené informácie. Túto koncepciu uvedie do reality nová právna úprava o koncesionárskych poplatkoch ako efektívneho nástroja dohľadu občianskej spoločnosti nad objektivitou obsahu verejnoprávneho priestoru.

Zastavím šírenie zvráteného a násilného vnucovania gender ideológie na školách, medzi deťmi a mládežou, a zastavím aj úpravy v našej legislatíve, ktoré by šírenie tejto ideológie podporovali.

Nedovolím, aby sa podporovali aktivity podkopávajúce naše vlastenecké ideály a národnú integritu a suverenitu.

Boh ochraňuj Slovensko!