Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)online predplatného extraplus.sk

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 

1. Spoločnosť Mayer media, s. r. o. so sídlom Hečkova 18, 831 05 Bratislava 34, IČO: 47667184, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Bratislava I, Sro vložka  č. 98185/B, DIČ: 2024062975, IČ DPH: SK2024062975, poskytuje predplatenú službu.

2. Zákazníkom Mayer medie, s. r. o. je každá osoba, ktorá zaplatí vydavateľovi poplatok za prístup k predplatenej službe.

3. Predplatenou službou (extraplus.sk) sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie prístup do spoplatnených sekcií internetového portálu magazínu extraplus.sk, prevádzkovaného vydavateľstvom Mayer media, s. r. o., prostredníctvom online systému po zaplatení poplatku, a to pre jednu fyzickú osobu na strane zákazníka, cez maximálne tri zariadenia.

4. Systémom sa na účely týchto VOP rozumie integrovaný súbor informačných a komunikačných technológií umožňujúci zákazníkom po zaplatení poplatku prístup k predplatenej službe, pričom poskytovateľ garantuje jeho funkčnosť minimálne v rozsahu 95 %.

5. Poplatkom sa na účely týchto VOP rozumie finančná čiastka, ktorú prevádzkovateľovi zaplatí zákazník za prístup k predplatenej službe na stanovenú dobu, a to podľa aktuálnej ponuky vydavateľa Mayer media. 

6.  Zariadením sa na účely týchto VOP rozumie akýkoľvek technický prostriedok umožňujúci pripojenie k elektronickej sieti internet.

7.  Po zaplatení poplatku sa na zákazníka vzťahujú tieto VOP a ich odsúhlasenie. 

8.  Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi poskytovateľom a zákazníkom.

Článok II

Platba poplatku a prístup zákazníka k predplatenej službe

 

1. Poplatok môže byť uhradený prostredníctvom platobnej karty, prípadne iným spôsobom, určeným poskytovateľom. Všetky ceny sú uvedené v platnej mene „euro“ vrátane DPH. Zaplatením prvého poplatku je zákazník zaregistrovaný v systéme vydavateľstva Mayer media, s. r. o.

2. Poplatok za prístup k predplatenej službe na ďalšie obdobie sa uhrádza formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní platby poplatku z účtu Zákazníka poskytovateľom, na základe predchádzajúceho súhlasu zákazníka, ktorý sa udeľuje odsúhlasením týchto VOP a v prípadoch, v ktorých to nie je technicky uskutočniteľné (napríklad v prípade voľby spôsobu platby bezhotovostným prevodným príkazom na účet poskytovateľa, formou pravidelných platieb zadávaných manuálne zákazníkom, prípadne formou trvalého príkazu zriadeného zákazníkom.

3. V prípade platby prostredníctvom platobnej metódy internetbankingu (TatraPay, SporoPay, VUB ePlatby, ČSOBpay a pod.) a Viamo nie je technicky možné zaplatiť predplatné na viac ako jedno predplatné obdobie. Preto ak si Zákazník zvolí tento spôsob platby, na v poradí ďalšie predplatné obdobie je nevyhnutné zadať zo strany zákazníka novú objednávku a vykonať platbu poplatku najneskôr v posledný deň aktuálneho predplatného obdobia.

4. Po zaplatení poplatku v súlade s týmito VOP a identifikácii poplatku poskytovateľom, zákazník získa prístup k predplatenej službe. Poskytovateľ má nárok na poplatok bez ohľadu na to, či zákazník skutočne využíval predplatenú službu.

5. Predplatená služby sa poskytujú na dobu neurčitú.

6. Predplatné sa automaticky obnovuje na ďalšie predplatné obdobia cez systém platby formou platobnej karty a zákazník odsúhlasením týchto VOP súhlasí s automatickým platením poplatku zo svojej platobnej karty bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty.

7. Spôsob platby s automatickým obnovovaním predplatného môže zákazník zmeniť, resp. zrušiť, v nastaveniach Zákazníkovho konta na stránke extraplus.sk, vždy najneskôr 1 mesiac pred koncom aktuálneho predplatného obdobia. Ak zákazník zruší automatické obnovovanie predplatného v dobe kratšej ako 1 mesiac pred koncom aktuálneho predplatného obdobia, ukončuje sa poskytovanie služby ku koncu nasledujúceho predplatného obdobia.

8. Frekvencia sťahovania prostriedkov z karty/účtu zákazníka poskytovateľom je determinovaná predplatným obdobím (predplatená služba) - maximálna výška zúčtovanej transakcie je určená podľa dĺžky predplatného obdobia v ponuke poskytovateľa podľa výberu zákazníka. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty poskytovateľ nebude uchovávať.

9. Zákazník, ktorý si zvolí spôsob platby, ktorý neumožňuje automatické platbu poplatku, sa zaväzuje zadávať platbu na ďalšie obdobia manuálne, prípadne zriadením trvalého príkazu, a v prípade platby prostredníctvom platobnej metódy internetbankingu aj zadaním novej objednávky. Aj tento spôsob platby je stanovený na dobu neurčitú a zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť jednoduchým spôsobom neuhradenia poplatku na ďalšie predplatné obdobie, resp. aj nevystavením novej objednávky. Zrušením zákazník bez ďalšieho ukončuje poskytovanie služby ku koncu aktuálneho predplatného obdobia. Frekvencia úhrad zákazníka je determinovaná predplatným obdobím.

10. Odsúhlasením VOP a zvolením príslušného spôsobu platby zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním predplatenej služby na obdobie uvedené pri objednaní predplatenej služby za poplatok určený poskytovateľom za predplatenú službu v čase obnovenia cez predplatný systém platobných brán.

11. Odsúhlasením VOP Zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí, že ak bola na úvodné obdobie poskytnutá zľava z poplatku, tak v nasledujúcich obdobiach pri automatickom alebo manuálnom obnovovaní predplatenej služby už táto zľava nebude poskytnutá a zákazník bude musieť pri automatickom alebo manuálnom obnovení zaplatiť už plnú výšku poplatku určenú pre dané obdobie poskytovateľom.

 

Článok III

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 

1. Poskytovateľ je povinný umožniť zákazníkovi prostredníctvom online systému prístup k predplatenej službe za podmienok uvedených v týchto VOP.

2. Poskytovateľ garantuje zákazníkovi prístup k predplatenej službe podľa ods. 1 tohto článku len v prípade, ak zákazník použije prístupový kód tam, kde je to potrebné.

3. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia. Zákazník si je vedomý, že medzi technické vlastnosti zariadenia, ktoré znemožňujú využívanie predplatenej služby, patrí napríklad chýbajúca podpora Javascriptu v zariadení alebo zakázanie plnej funkčnosti Javascriptu v zariadení zo strany zákazníka.

4. V prípade úhrady poplatku formou prevodu z účtu poskytovateľ nezodpovedá za pripísanie platby na účet poskytovateľa.

5. Poskytovateľ negarantuje zákazníkovi, že počas užívania predplatenej služby bude rozsah a obsah spoplatnených sekcií internetového portálu extraplus.sk identický s rozsahom a obsahom, aký bol ku dňu registrácie Zákazníka alebo ku dňu uhradenia ďalšieho poplatku.

6. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia.

7. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zneužitím prístupového kódu prideleného zákazníkovi a/alebo zariadenia zákazníka.

8. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle poskytovateľa a poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.

9. Poskytovateľ je oprávnený informovať zákazníka prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS o ponukách služieb, vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie, resp. o nutnosti uhradenia poplatku na ďalšie obdobie prístupu k predplatenej službe, o aktuálnych ponukách služieb, k čomu Zákazník udeľuje poskytovateľovi svoj súhlas. Zákazník súčasne udeľuje poskytovateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy za účelom vykonávania prieskumov verejnej mienky. Súhlas podľa tohto bodu 9 sa udeľuje na dobu neurčitú a zákazník ho môže kedykoľvek odvolať.

10.  Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k predplatenej službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti poskytovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, v prípadoch zásahu vyššej moci, v dôsledku rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu systému alebo predplatenej služby. O dočasnom pozastavení prístupu k predplatenej službe poskytovateľ informuje zákazníka oznamom zverejnenom na stránke www.extraplus.sk, pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia prístupu k predplatenej službe.

11.  Zákazník udeľuje poskytovateľovi súhlas na informovanie zákazníka o produktoch alebo službách obchodných partnerov poskytovateľa, a to najmä formou e-mailu alebo SMS/MMS. Zákazník má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

12.  Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup zákazníka k predplatenej službe v prípade, ak Zákazník poruší svoj záväzok podľa článku IV bod 2 alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie (založené napr. na počte používaných zariadení), že prístup k predplatenej službe používa na základe jedného prístupového kódu viac fyzických osôb.

13.  Poskytovateľ zákazníkovi doručí printové vydanie Extra plus priamo do schránky na adresu, ktorú uvedie na doručovanie. 

 

Článok IV

Práva a povinnosti Zákazníka

 

1. Zákazník má právo na prístup k predplatenej službe. Predplatenú službu je prostredníctvom prístupového kódu oprávnený využívať výlučne len zákazník. Zákazník nie je oprávnený zdieľať predplatenú službu s treťou osobou a umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie predplatenej služby tretej osobe alebo viacerým fyzickým osobám na strane zákazníka.

2. Zákazník sa zaväzuje, že prístupový kód k predplatenej službe žiadnym spôsobom nezverejní a nesprístupní tretej osobe. Zákazník je povinný zabezpečiť utajenie prístupového kódu a ochranu pred jeho zneužitím akoukoľvek treťou osobou. V prípade, ak Zákazník poruší záväzok podľa tohto bodu je povinný nahradiť poskytovateľovi škodu spôsobenú porušením svojho záväzku.

V prípade straty prístupového kódu, odhalenia zneužitia prístupového kódu alebo podozrenia zo zneužitia prístupového kódu je zákazník povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať poskytovateľa. Po obdržaní oznámenia zákazníka je Poskytovateľ povinný prideliť Zákazníkovi nový prístupový kód k Predplatenej službe a súčasne je oprávnený zablokovať prístup k Predplatenej službe prostredníctvom pôvodného prístupového kódu.

4. Zákazník nesie zodpovednosť za všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené Zákazníkom na jednotlivých sekciách web stránok v rámci využívania predplatenej služby.

Poskytovanie predplatenej služby je začaté momentom aktivovania prístupu k predplatenej službe a oznámením aktivácie s dodaním prístupových údajov zákazníkovi Momentom začatia poskytovania končí lehota na odstúpenie od týchto VOP. 
Zákazník si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania predplatenej služby a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, vrátane týchto VOP (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“).  

 

Článok V

Podmienky a spôsob reklamácie

 

Zákazník je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád prístupu k Predplateným službám u Poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese extraplus@extraplus.sk

2. Zákazník je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná chyba a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa chyba vyskytla.

3. Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku elektronického systému a zákazník nebude mať prístup k predplatenej službe po dobu dlhšiu ako 72 po sebe nasledujúcich hodín.

4. Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5. V prípade, ak je reklamácia zákazníka v súlade s ods. 3 opodstatnená, poskytovateľ poskytne zákazníkovi zľavu formou predĺženia prístupu k Predplatenej službe o dobu, počas ktorej Zákazník nemal v dôsledku vád prístup k Predplatenej službe. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný Zákazníka informovať.

6. Zákazník, ako spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu na iné/alternatívne riešenie sporu; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať poskytovateľa na: extraplus@extraplus.sk

 

Článok VI

PREDPLATNÉ

 

1. Predplatné – variant č. 1

2 € na mesiac 

Neblokovaný obsah na www.extraplus.sk

Víkendové čítanie so šéfredaktorkou zasielané priamo na e-mailovú adresu abonenta

2. Predplatné – variant č. 2

30 € na 1/2 rok 

Neblokovaný obsah na www.extraplus.sk

Víkendové čítanie so šéfredaktorkou zasielané priamo na e-mailovú adresu abonenta

Tlačená verzia mesačníka Extra plus za zvýhodnenú cenu vydania  na 1 rok priamo do schránky 3 € namiesto 4 €

10% zľava na objednané publikácie z vydavateľstva Mayer media

3. Predplatné – variant č. 3

60 €  na 1 rok

Neblokovaný obsah na www.extraplus.sk

Tlačená verzia mesačníka Extra plus za zvýhodnenú cenu vydania  na 1 rok priamo do schránky 3 € namiesto 4 €

Víkendové čítanie so šéfredaktorkou zasielané priamo na e-mailovú adresu abonenta

20% zľava na objednané publikácie z vydavateľstva Mayer media

Článok VII

Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ týmto oznamuje zákazníkovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania a plnenia zmluvy so Zákazníkom spracúvať osobné údaje Zákazníka bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Zákazníka bude vykonávané Poskytovateľom v predzmluvných vzťahoch so Zákazníkom a spracúvanie osobných údajov Zákazníka je ďalej nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje Zákazník ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje Zákazníka budú spracúvané v rozsahu: e-mailová adresa a prípadné ďalšie údaje nevyhnutné na poskytovanie Predplatenej služby Zákazníkovi.

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov Zákazníka je zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.

3. Osobné údaje Zákazníka budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie povinností Poskytovateľa a Zákazníka. Následne Poskytovateľ zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona.

4. Poskytovateľ Zákazníka v zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 Zákona informuje, že medzi tretie strany, ktorým budú poskytnuté jeho osobné údaje (e-mailová adresa), patrí spoločnosť HALFPIXEL, s. r.o., Tomanova 51/A, 831 07 Bratislava, IČO: 36732745, DIČ: 2022312358, IČ DPH: SK2022312358

5. Na spracúvanie osobných údajov Zákazníkov Poskytovateľom sa v primeranom rozsahu použijú aj Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov.

6. Komunikácia medzi poskytovateľom a zákazníkom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Zákazníka a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

7. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu. Tieto VOP budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. Tieto VOP a všetky modifikácie k týmto VOP predstavujú celú zmluvu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.

8. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

9. VOP sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, ak zákazník nie je občanom SR.

10.  Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

11.  Poskytovateľ je oprávnený VOP zmeniť. Nové znenie VOP je Poskytovateľ povinný zverejniť na svojej stránke www.extraplus.sk, minimálne po dobu 30 dní pred avizovaným dňom účinnosti VOP. V prípade, ak zákazník nesúhlasí s novým znením VOP, je počas tejto doby oprávnený doručiť poskytovateľovi žiadosť o ukončenie prístupu k predplatenej službe. Po uplynutí tejto doby strácajú účinnosť tieto VOP a nadobúdajú účinnosť nové VOP.

12.  Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 27. 6. 2017.

 

Zásady nakladania s osobnými údajmi používateľov

Tento dokument zhŕňa základné zásady nakladania s osobnými údajmi používateľov webových služieb spoločnosti Mayer media, s. r. o, Hečkova 18, 831 05 Bratislava 34. Naša spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ev. zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., to všetko v znení neskorších predpisov, a ďalšími právnymi predpismi. Venujte preto, prosím, vyššie uvedeným predpisom patričnú pozornosť.

Naša spoločnosť nespracúva osobné údaje používateľov našich služieb za iným, ako zákonným účelom, poprípade za účelom, s ktorým používateľ vyslovil súhlas. Dáta sú pritom spracovávané iba v rozsahu nutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov a iba po dobu nutnú na dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi. Za týmto účelom si, prosím, vždy podrobne preštudujte príslušné podmienky danej služby, kde sú obvykle uvedené podrobnejšie pravidlá nakladania s osobnými údajmi.

Ak od vás budeme potrebovať údaje, ktoré vás budú identifikovať (osobné údaje) alebo ktoré nám umožnia vás kontaktovať za účelom poskytnutia produktu alebo služby, ktoré ste si vyžiadali, výslovne vás o ne požiadame. Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s používateľmi našich služieb, môžu obvykle obsahovať vaše meno a priezvisko, váš e-mail... Kvôli niektorým (najmä plateným) službám potrebujeme poznať aj niektoré ďalšie informácie o používateľoch, preto si, prosím, starostlivo preštudujte podmienky danej služby. V súvislosti s využívaním našich služieb o vás môžeme zhromažďovať určité ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa prihlasujete k našim službám, dátum a čas prístupu k týmto službám a pod. Tieto údaje sú získavané buď náhodne, bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané, alebo ako nevyhnutné pre správne poskytovanie služby používateľom.

Mayer media, s. r. o. môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, kedy mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo so súhlasom používateľa.

Vaše osobné údaje poskytujete vydavatelstvu Mayer media dobrovoľne (v prípade niektorých služieb je však na sprístupnenie služby poskytnutie niektorých osobných údajov vyžadované). Ak je Vám v niektorých prípadoch stanovená podľa osobitného zákona povinnosť osobné údaje na spracovanie poskytnúť, budete o tejto skutočnosti osobitne informovaní.

Mayer media používa na svojich stránkach nasledovné typy cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení:

§  Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

§  Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ kliknutím na príslušné políčko v hornej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže používateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Cookies používame, aby sme mohli používateľom prispôsobiť obsah a inzerciu. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov týmto všetkých používateľov webových služieb mayer medie, ktorí poskytnú Mayer medii svoje osobné údaje, informujeme o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach:

1. Prevádzkovateľ informačného systému Mayer media, s. r. o. je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej aj ako „Zákon“).

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov používateľov je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie webovej služby, ku ktorej používateľ požaduje prístup.

3. Používateľ odoslaním registračného formuláru berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou Mayer media, s. r. o. Osobné údaje používateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie jednotlivých služieb. Zoznam osobných údajov, ktoré je potrebné zo strany používateľa na používanie služby poskytnúť, je uvedený v podmienkach poskytovania konkrétnej webovej služby. V prípade niektorých služieb môžu byť niektoré osobné údaje zverejnené na príslušnej stránke, konkrétnejšie informácie o zverejnení sa nachádzajú v podmienkach poskytovania príslušnej webovej služby.

4. Osobné údaje používateľa budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na stránke. Ak bude jeho registrácia zrušená, spoločnosť Mayer media, s. r. o., ako prevádzkovateľ informačného systému, zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Registrovaný používateľ môže požiadať o zrušenie registrácie prostredníctvom príslušného formulára na stránke, pričom o zrušení registrácie mu bude e-mailom automaticky zaslané elektronické potvrdenie.

5. Práva registrovaného používateľa ako dotknutej osoby. Práva registrovaného používateľa ako dotknutej osoby podľa Zákona sú najmä nasledovné:

a) Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

I) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

II) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa písm. e) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

III) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

IV) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

V) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

VI) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

VII) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,

VIII) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu užívateľa.

b) Právo používateľa podľa písm. a. bodov V. a VI. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

c) Používateľ na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

I) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

II) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

III) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

d) Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka používateľa je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie používateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

e) Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje používateľa v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Používateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov používateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke používateľa, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov používateľa.

f) Ak používateľ uplatní svoje právo

I) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom užívateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

II) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis používateľa; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať používateľovi,

III) (v prípade, že existuje, potom) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

g) Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

h) Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

i) Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

j) Poskytnutie informácií používateľovi.

I) Žiadosť používateľa podľa písm. a) bodov I. až III., V. až VIII. a písm. c) až e) vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

II) Žiadosť používateľa podľa písm. a) bodu IV. vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie používateľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

III) Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť používateľa podľa tohto písm. i. bodov I. a II. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

k) Obmedzenie práv používateľa podľa písm. b) prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi používateľovi a úradu.

Upozorňujeme používateľov, že údaje o ich mene, priezvisku a adrese môžu byť za účelom ponúkania obchodu a služieb poskytnuté spoločnostiam majetkovo a personálne prepojeným s Mayer media, s. r. o., ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak. Prípadný nesúhlas s týmto poskytnutím je nutné vyjadriť písomne. Poskytnutím informácie o svojej e-mailovej adrese udeľujete Mayer medii, s. r. o. súhlas so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak.

Na prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a na kontakt vo veci výkonu vašich zákonných práv môžete použiť e-mailovú adresu extraplus@extraplus.sk